На 9 Март 2020 г. Техническата експертна група публикува финалната версия на доклада за европейската таксономия и наръчник за прилагане на стандартите на ЕС за зелени облигации.

Програмата е насочена към студенти на възраст между 21 – 24 години, обучаващи се в следните специалностите: счетоводство и контрол, финанси, стопанско управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или близки до тези специалности. Студентите следва да имат среден успех от обучението минимум много добър 4,50 и да проявяват интерес в областите: връзки с инвеститорите, капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни комуникации, финансов анализ.

ESMA заедно с Националните регулатори следят отблизо ситуацията с продължаващото влияние на COVID-19 върху финансовите пазари в Европейския съюз.

След като се проведе дискусия на Съвета на надзорните органи, ESMA изрази следните съвети към участниците на финансовите пазари, разглеждайки пазарната ситуация и мерките за действие при извънредни ситуации, предприемани от поднадзорните лица: 

EuropeanIssuers, представляващ интересите на публично листвани компании в цяла Европа, в свое съобщение от 24.02.2020 г. уведоми, че Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) беше приета за асоцииран член на организацията и беше приета като такъв на  заседание на Управителния съвет на EuropeanIssuers на 19 февруари 2020 г.

На 21.02.2020 г. High Level Forum изготви и публикува междинен доклад с набор от препоръки за политиката на Съюза на капиталовите пазари.

Церемонията по награждаване започна с публична лекция на тема на гост лектора Мартина Иванова: ПРЕПРОГРАМИРАЙ УМА СИ ЗА УСПЕХ.

Подкатегории