payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2010

23 декември 2010

ЯСНИ СА ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ ТРИТЕ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОЯВЛЕНИЯТА НА СИВАТА ИКОНОМИКА У НАС

Ясни са основните констатации от проведените трите национално представителни изследвания – сред населението, сред работниците и служителите и сред работодателите, за проявленията на сивата икономка у нас по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пълен текст

   

20 Май 2010

На 17. и 18. 05.2010 г. се проведе  двудневен международен семинар “Насърчаване на социално отговорни трудови практики: принципи и тяхното приложение”,  организиран с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика / МТСП / на Р България и в сътрудничество с Програмата за мултинационални предприятия на Международната организация на труда /МОТ/ и с проекта по Социална корпоративна отговорност на Международния обучителен център на МОТ. Семинарът се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП.
На двудневния семинар бе разгледана ролята на КСО в днешния свят на глобализация и потенциала на личните инициативи за постигане на целите на МОТ и на програмата за достоен труд. По-конкретно, семинарът разгледа концепцията за КСО и нейните различни инструментиq подходи и предостави, както и практически насоки и съвети за насърчаване на социално отговорни трудови практики по отношение на свободата на сдружаване и колективното договаряне, премахването на дискриминацията в заетостта и професиите и социално чувствителното преструктуриране на предприятията.
Присъстващите на семинара бяха запознати с правителствените политики за корпоративна социална отговорност и по-специално бе представена българската Стратегия за корпоративна социална отговорност и План за изпълнение относно изпълнението и разпространението на корпоративната социална отговорност.

От страна на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите присъства г-жа Здравка Лазарова - член на Комитета по корпоративна социална отговорност към УС.

Презентациите от семинара можете да намерите в Зоната за членове.

   

14 май 2010

ГОДИШНАТА IR КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
„Повишаване на ликвидността и възвръщане на доверието в българските емитенти”

За втора поредна година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе на 14. май 2010 г. своята Годишната IR конференция с международно участие. Тази година Конференцията се проведе под мотото „Повишаване на ликвидността и възвръщане на доверието в българските емитенти”.  По време на форума си даддоха среща близо 60 професионалисти в областта „връзки с инвеститорите”, представители на финансови медии. Лектори на Конференцията бяха водещи български и международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите. Верни на принципа да бъдат представяни всички гледни точки и тази година организаторите на конференцията привлякоха като лектори представители на едни от най-важните участниците на капиталовия пазар – Българска фондова борса – София АД, Централен депозитар АД, професионални инвеститори и инвестиционни посредници. Водещи компании на българския капиталов пазар като Софарма АД и Енемона АД представиха пред участниците своите добри практики и опит в привличането на инвеститори посредством  нови способи – издаване на деривативни финансови инструменти и осъществяване на двойно листване.
Презентациите от събитието можете да изтеглите от страницата на Асоциацията - Секция Годишна IR Конференция - http://www.abird.info/webcontent/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=65&lang=bg

   

17 Април 2010

Регионална среща на местните мрежи по Програма Глобален Договор на ООН за източна Европа централна Азия
На 15 и 16 април в столичния хотел „Гранд хотел София” се проведе Регионална среща на местните мрежи по Глобален договор на ООН. Тя бе организирана от Централния офис на Глобален договор в Ню Йорк, с домакин българската мрежа на Глобален договор (ГД) и с финансовата подкрепа на компании-членки на Консултативния съвет на ГД-България – ВМ Финанс Груп, Овергаз и ТНТ България.
Повече информация и материали от срещата можете да откриете на:
http://www.unglobalcompact.bg/bg/index.php?p=archive&open_news=130

   

31 март 2010

Във връзка с решение   на Съвета на директорите на БФБ – София от заседание, проведено на 19.10.2009 г. за приемането на Националния кодекс за корпоративно управление, БФБ – София представи обновена структура на корпоративната секция на своята интернет страница – „За БФБ”, която е структурирана в съответствие с изискванията на Националния кодекс и с най-добрите световни и национални практики по отношение съдържанието на, систематизирани от БФБ – София, в помощ на публичните дружества и емитентите. 

Пресъобщение на БФБ

   

25 март 2010

На 25.03.2010 се състоя среща на Националната комисия по корпоративно управление в България, в която участва и Председателят на АДВИБ.
На срещата бяха обсъдени предложенията за промени в Картата за оценка на корпоративното управление (Corporate Governance Scorecard) към Националния кодекс за корпоративно управление.

   

25 март 2010

Българска Фондова борса представи списък на дружествата, допуснати до търговия, които към 25.03.2010 год. не са заплатили дължимите такси за поддържане на регистрирани емисии на БФБ-София за 2010г.    
Списък  на дружествата

   

24 март 2010

GIRN - Глобалната IR мрежа завърши програмата за обучение с препоръчително съдържание за IR обучение. Програмата  е публикувана на http://www.girnet.org/education/core-curriculum
Престижното издание за връзки с инвеститорите IR Magazine е публикувало статия относно GIRN, която може да видите на: http://www.thecrossbordergroup.com/pages/1913/Breaking+news.stm?article_id=13931

   

17 март 2010

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Украинската асоциация по връзки с инвеститорите и Немското обединение по връзки с инвеститорите има намерение да стартира пилотна Проек на Програма IR Стаж.

Пълен текст

   

15 март 2010

GIRN - Глобалната IR мрежа завърши програмата за обучение с препоръчително съдържание за IR обучение.

Пълен текст

   

Страница 1 от 3