payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2011

29 Ноември 2011

На 29.11.2011 г. в гр. София членовете на АДВИБ участваха в лекция на тема "Ролята на одитните комитети и вътрешния одит за предоствратяване на  финансови злоупотреби" с лектор Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA и Управляващ съдружник в JK&Partners.

Презентацията от мероприятието може да намерите тук.

   

28 Ноември 2011

На 28. 11. 2011 г. в гр. София се проведе Кръгла маса за обсъждане и прецизиране на Комплексен аналитичен доклад, по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Пълен текст

   

24 Ноември 2011

На 24.11.2011 г. членове на УС на АДВИБ бяха гост-лектори в СУ Климент Охридски – Стопански факултет, като запознаха студентите с дейността на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и същността на дейността "Връзки с инвеститорите"

   

14 Ноември 2011

На 14.11.2011 г. се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление, на което бяха обсъдени предложенията за промяна в Националния кодекс за корпоративно управление, включително беше разгледано и становището на АДВИБ за промени в Кодекса.

   

5 Ноември 2011

На 05.11.2011 членове на УС на АДВИБ участваха като лектори  в студентски семинар на тема: "Бизнесът и обществото – ръка за ръка. Практики за корпоративна социална отговорност и връзки с инвеститорите в България".

   

01 Ноември 2011

Изследване на тема "Социалните мрежи за финасови комуникации" на Руската асоциация по финансови комуникации и връзки с инвеститорите.

Версия на Английски език

Версия на Руски език

   

20 Октомври 2011

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 29.11.2011 г. от 14.00 часа в гр. София - 1000, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика при следния дневен ред:

Пълен текст

   

24 Октомври 2011

 

На 24.10.2011 г. от 9.00 часа се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление. На заседанието по т. 2 от дневния ред беше представено становището на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България по ревизиране на Националния кодекс за корпоративно управление.

Пълен текст

   

13 Юни 2011

Публикувано е изследване на състоянието на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г.

В изследването са представени основните показатели за дейността на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г. на агрегирана база. Броят на небанковите инвестиционни посредници намалява от 52 броя в началото на месец януари на 50 към края на месец март 2011 г. За периода януари – март 2011 г. няма небанкови инвестиционни посредници, които да са в нарушение на изискванията на капиталова адекватност и ликвидност. Изключение има при три посредника, за които е установено, че не поддържат постоянно не по-малко от 70 на сто от паричните си средства по банкови сметки;

Пълен текст

   

2 Май 2011

Европейската Комисия изложи идеите си относно корпоративното управление в ЕС в дискусионен документ  за публична консултация. Приложено представяме на Вашето внимание Дискусионният документ.

Консултацията приключва на 22 юли 2011 г., след което Комисията ще вземе решение дали е нужна промяна на съответните закони на ЕС.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще представи своето становище след провеждане на съгласувателна процедура със своите членове.

Приложен дискусионния документ може да намерите тук.

   

Страница 1 от 4