payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

24 Октомври 2011

 

На 24.10.2011 г. от 9.00 часа се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление. На заседанието по т. 2 от дневния ред беше представено становището на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България по ревизиране на Националния кодекс за корпоративно управление.

Пълен текст

   

13 Юни 2011

Публикувано е изследване на състоянието на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г.

В изследването са представени основните показатели за дейността на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г. на агрегирана база. Броят на небанковите инвестиционни посредници намалява от 52 броя в началото на месец януари на 50 към края на месец март 2011 г. За периода януари – март 2011 г. няма небанкови инвестиционни посредници, които да са в нарушение на изискванията на капиталова адекватност и ликвидност. Изключение има при три посредника, за които е установено, че не поддържат постоянно не по-малко от 70 на сто от паричните си средства по банкови сметки;

Пълен текст

   

2 Май 2011

Европейската Комисия изложи идеите си относно корпоративното управление в ЕС в дискусионен документ  за публична консултация. Приложено представяме на Вашето внимание Дискусионният документ.

Консултацията приключва на 22 юли 2011 г., след което Комисията ще вземе решение дали е нужна промяна на съответните закони на ЕС.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще представи своето становище след провеждане на съгласувателна процедура със своите членове.

Приложен дискусионния документ може да намерите тук.

   

29 Април 2011

На 22.04.2011 г. Зам. Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България – София Аргирова беше избрана да представлява Асоциацията в Securities and Markets Stakeholder Group - към European Securities and Markets Authority.

В Групата на заинтересованите лица са избрани 30 представители на европейската икономическа и академична общоност, които ще консултират European Securities and Markets Authority по въпроси, свързани с капиталовия пазар. Групата ще заседава годишно минимум 4 пъти, като изготвя становища и ги представя на European Securities and Markets Authority.

   

15 Април 2011

На 15.04.2011 г. се проведе първата годишна среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/ в град Павел Баня, хотел Севтополис. В срещата участваха близо 40 директори за връзки с инвеститорите на публични компании и други емитенти на ценни книжа. По време на срещата в едно от заседанията съвместно с експерти от Комисия за финансов надзор  бяха обсъдени най-често срещаните  грешки в процедурите по свикване и провеждане на общи събрания на акционерите и разкриване на информация, свързана с тези обстоятелства. Следва да се има предвид, че цитираните грешки не са масови, но е необходимо тяхното обобщаване с оглед бъдещото им избягване. Предвид гореизложеното АДВИБ представя информационен материал на своите членове и се надява, че с него ще допринесе за по-стриктното спазване на нормативната уредба, относима към най-важното корпоративно събитие на всяка едно дружество, а именно Общото събрание на акционерите.

Анализ може да намерите тук.

   

12 Април 2011

АСОЦИАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ ПУБЛИКУВА "АНАЛИЗ И ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В БЪЛГАРИЯ - ЗА 2010 ГОДИНА".

Изданието е плод на усилията на Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България да изготвя и разпространява максимално пълна, коректна и полезна информация за сектора на финансовите услуги и в частност пазара на колективни инвестиционни схеми (КИС) в България.В публикацията са поместени данни за представянето на 90 КИС, управлявани от български дружества. Резултатите на фондовете са анализирани през призмата на някои широко разпространени коефициенти и показатели даващи информация за доходността на инвестиционната схема и поетия риск. Същевременно са приложени и алтернативни методи за анализ и оценка на портфейла, благодарение на които се дава по-детайлна и конкретна информация за източниците и начините за постигане на инвестиционната доходност.

Анализа може да намерите тук.

   

31 Март 2011

КФН одобри проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Пълен текст

   

22 Mарт 2011

На 22 Март 2011 КФН публикува съобщение относно крайния срок за заплащане на годишните такси в Небанкови финансов сектор.

Пълен текст

   

16 Март 2011

КФН прие практика относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации

На заседание от 16.03.2011 г. КФН прие Практика по прилагането на чл. 92, ал. 1, т. 3, предложение последно от ЗППЦК относно изискванията към съдържанието на проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисии облигации във връзка с възможни промени в условията, при които са издадени облигациите.

Пълен текст

   

25 Март 2011

Има ли шанс български дружества да се листват на Deutsche Börse?

През последната година няколко големи български публични компании заявиха интерес да регистрират за търговия своите ценни книжа и на друг европейски пазар, освен българския. И това е обяснимо предвид ниската ликвидност и липсата на големи чуждестранни институционални инвеститори на българския пазар. Някои компании заявиха твърди намерения това да стане на Варшавската фондова борса, а от август 2010 г. една българска компания се търгува на алтернативния сегмент на борсата в Полша*.

Пълен текст

   

Страница 10 от 21