payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Комитет по корпоративна социална отговорност към УС на АДВИБ – предложения за дейности

Мероприятие Период на провеждане
Среща между представители на Министерство на труда и социалната политика и членове на АДВИБ и запознаването им с Националната КСО стратегия и Плана за изпълнението. Представяне на добри КСО практики Април 2010
Създаване на раздел в електронната страница на Асоциацията – Корпоративна социална отговорност, в който да се поместват добри практики, статии, проучвания на АДВИБ, презентации, Националната КСО стратегия 2009 – 2013 г. и Плана за нейното реализиране Цялата 2010
Провеждане и разпространение на проучване относно оповестяване на КСО политиките на публичните компании, които са се присъединили към Националния кодекс по корпоративно управление Първата половина на април 2010
Подбор на добри практики от годишните отчети на компаниите и разкритата на електроните им страници информация и издаване на брошура добри КСО практики Май 2010
Участие като съорганизатор в конкурса на в-к Пари Корпоративно социално отговорна компания на годината и като лектори в традиционната конференция след конкурса

 

Септември 2010
Участие в КСО инициативи на други организации, с които АДВИБ традиционно поддържа контакти – семинари, кръгли маси, дискусии и обучения

 

Цялата 2010
Участие във формулирате на мисията и целите на Българската мрежа на Глобален договор и участие в учредяване на новата организация Февруари 2010
Организиране на обучение сред представители на корпоративния сектор, в т.ч. членове на АДВИБ в областта на КСО на бизнеса с решаване на практически казуси.

 

Цялата 2010
Участие в годишната конференция, организирана от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти и е под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Участие в Проект „Увеличаване на прозрачността и надеждността на практиките на КСО чрез установяване на система за оценка и мониторинг на КСО в новите страни членки на ЕС” на ПРООН – Литва Цялата 2010 г.
Създаване на въпросник за самооценка на нивото на КСО във фирмата Първото полугодие на 2010
Популяризиране на международния стандарт SA 8000, сред членовете на АДВИБ, а и като цяло сред представителите на корпоративните ръководства

Възможно е организация на семинар с двата сертифициращи органа, имащи акредитация за този стандарт в България - BVQI и SGS България, а също и разпространение на съобщения. Една от Европейските програми «Конкурентноспособност» именно финансира сертифициране на български компании по международно признати стандарти

Цялата 2010 г.
Попълване на партньорската мрежа в областта на КСО с нови организации и поддържане на старите контакти Цялата 2010
Популяризиране на новия международния стандарт ISO 26000 – срещи с Българския институт по стандартизация и "Огледалния" комитет на българския орган за стандартизация

ISO 26000 ще съдържа принципи, които определят отговорното поведение на компаниите и им помагат да поддържат коректни и справедливи работни условия както във фирмата, така и във веригата от доставчиците й.

Принципи на ISO 26000

- Управление на организацията: Включване/Съпричастност, Етично поведение, Обмен на информация, Спазване на правилата и законите, Отчетност2. Околна среда: Предотвратяване на замърсяването и на глобалното затопляне, Устойчиво използване на почвата, Запазване и възстановяване на екосистемата и природата в естествения й вид, Отговорност към бъдещите поколения
- Човешки права: Граждански и политически права, Икономически, социални и културни права, Основни права на труд, Обществени права
- Здраве и безопасност при работа
- Удовлетворяване на изискванията на потребителите
- Включване на местното общество/Развитие на обществото: Влияние върху развитието, Филантропия, дарителство.

Май 2010