payday loans
Tuesday, January 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Комитет по защита правата на акционерите и осигуряване на прозрачност към УС на АДВИБ – предложения за дейности

There are no translations available.

 

Дейност

Период на провеждане

1.

- Изготвяне на проучване сред публичните, компании, които са се присъединили към Националния кодекс за корпоративно управление относно наличието и коректното оповестяване на актуална информация относно правата на акционерите на публичното дружество (на бълг. и английски език; като част от годишния доклад на управителния орган/корпоративната програма или като самостоятелен документ) и анализ на предоставяната от дружествата информация.

- Разпространение на изготвените проучвания сред членовете на Асоциацията.

До края на месец май, 2010 г.

(след публикуване на индивидуалните и консолидирани годишни отчети на публичните компании)

2.

- Изготвяне на проучване сред публичните, компании, които са се присъединили към Националния кодекс за корпоративно управление относно информационните агенции или други медии, които използват за разпространяване на регулирана информация компании за редовното изпълнение на задължението за уведомяване по чл.82б от ЗППЦК.

- Разпространение на изготвените проучвания сред членовете на Асоциацията.

Два пъти годишно:

-      до края на месец февруари, 2010 г.;

-      до края на месец юли,

-      2010 г.

3.

- Изготвяне на проучване за наличието на съответствие между информационните агенции или други медии, които публичните дружества използват за разкриване на регулирана информация и Списъка на медиите, в което може да се разкрива информация по реда на чл.100т и 100ф от ЗППЦК, публикуван от БФБ.

- Разпространение на изготвеното проучване сред членовете на Асоциацията.

До края на месец март, 2010 г.

4.

- Изготвяне на Становище до УС на АДВИБ относно текущи сериозни проблеми и несъответствия, касаещи техническия процес и начини за разкриване на регулирана информация от страна на публичните компании с оглед иницииране и провеждане на среща с представители на БФБ и КФН за отстраняване на посочените проблеми и несъответствия.

- Участие на представител на Комитета в срещите с КФН и БФБ.

До края на месец март,

2010 г.

 

 

 

 

 

До края на месец април, 2010 г.

5.

Изготвяне на становище до УС на АДВИБ относно необходимост за извършване на промени в Картата за оценка на корпоративното управление в България – раздел Защита правата на акционерите и Разкриване на информация.

До края на месец април, 2010 г.

6.

Изготвяне на становища, предложения и препоръки за иницииране на промени в Националния кодекс за корпоративно управление относно мерките за защита правата на акционерите и осигуряването на прозрачност до Комитета по корпоративно управление.

През цялата 2010 г.

7.

Изготвяне на становища по предложения за изменения и допълнения на нормативни актове, касаещи мерките за защита правата на акционерите в българските компании и разпоредбите относно оповестяването на регулирана информация.

През цялата 2010 г.

8.

Участие в организацията и подготовката на годишната IR конференция на АДВИБ – 2010 г.

9.

- Изготвяне на проучване и анализ на установените добри практики относно:
  • организиране, подготовка и провеждане на  редовни и извънредни заседания но общото събрание на акционерите;
  • информиране на акционерите и цялата общественост, за всички етапи от процеса, вкл. за решенията на ОСА;
  • наличие на достатъчна и лесно достъпна информация на електронните страници на публичните дружество относно предстоящи и вече проведени общи събрания;
  • изготвени и публикувани на електронните страници на публичните дружество правила Правила за гласуване чрез електронни средства и Правила за гласуване чрез кореспонденция;
  • възможност за провеждане на редовните и извънредните заседание на общото събрание на акционерите чрез използване на електронни средства;
  • възможностза упражняване на правото на глас в общото събрание чрез кореспонденция;

- Издаване на брошура относно добрите практики;

До края на месец септември, 2010 г.

10.

Изготвяне на годишен анализ относно степента на прозрачност и защита правата на акционерите на българските публични компании, които са се присъединили към Националния кодекс за корпоративно управление – въз основа на критериите и препоръките, заложени в Кодекса.

До края на месец ноември, 2010 г.

11.

Създаване на нов раздел в електронната страница на АДВИБ – Защита правата на акционерите/инвеститорите и осигуряване на прозрачност, в който да се публикуват изготвените проучвания и анализи, добри практики, препоръки, резюме на осъществените срещи от АДВИБ и други инициативи за подобряване на нивото на защита правата на акционерите и осигуряването на прозрачност, материали от конференции и други форуми в тази връзка и други документи. През цялата 2010 г.

12.

Участие на представител/и на Комитета в национални и/или международни конференции, работни срещи, кръгли маси и други дискусионни форуми относно защита правата на акционерите и осигуряване на прозрачност относно цялостната дейност на публичните компании. През цялата 2010 г.