payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

20 Май 2010

На 17. и 18. 05.2010 г. се проведе  двудневен международен семинар “Насърчаване на социално отговорни трудови практики: принципи и тяхното приложение”,  организиран с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика / МТСП / на Р България и в сътрудничество с Програмата за мултинационални предприятия на Международната организация на труда /МОТ/ и с проекта по Социална корпоративна отговорност на Международния обучителен център на МОТ. Семинарът се проведе в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП.
На двудневния семинар бе разгледана ролята на КСО в днешния свят на глобализация и потенциала на личните инициативи за постигане на целите на МОТ и на програмата за достоен труд. По-конкретно, семинарът разгледа концепцията за КСО и нейните различни инструментиq подходи и предостави, както и практически насоки и съвети за насърчаване на социално отговорни трудови практики по отношение на свободата на сдружаване и колективното договаряне, премахването на дискриминацията в заетостта и професиите и социално чувствителното преструктуриране на предприятията.
Присъстващите на семинара бяха запознати с правителствените политики за корпоративна социална отговорност и по-специално бе представена българската Стратегия за корпоративна социална отговорност и План за изпълнение относно изпълнението и разпространението на корпоративната социална отговорност.

От страна на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите присъства г-жа Здравка Лазарова - член на Комитета по корпоративна социална отговорност към УС.

Презентациите от семинара можете да намерите в Зоната за членове.