payday loans
Неделя, Февруари 25, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

23 декември 2010

ЯСНИ СА ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ ТРИТЕ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОЯВЛЕНИЯТА НА СИВАТА ИКОНОМИКА У НАС

Ясни са основните констатации от проведените трите национално представителни изследвания – сред населението, сред работниците и служителите и сред работодателите, за проявленията на сивата икономка у нас по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. От експертната социологическа работа по проекта, в резултат, на която чрез различни социологически методи е набран и анализиран впечатляващ обем информация за неформалната икономика като явление и като практики.
Става ясно, че готовността за сиви практики е следната:  
- 25,0% от населението и 29,7% от интервюираните работници и служители декларират готовност да работят без трудов договор;
- 43,8% от населението и 46,3% от интервюираните работници и служители са готови да работят на трудов договор за една сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане;
- 25,7% и 30,0% от интервюираните работници и служители са съгласни да бъдат социално и здравно осигурявани върху по-ниски суми от реално получаваните.
Анализът на данните от изследванията позволява да се откроят основните предизвикателства пред диагностиката, ограничаването и превенцията на неформалната икономика:
1. При тоталната липса на гаранции за последователност в държавната политика по отношение на общите параметри и условията за функциониране на икономическите единици, работодателите се чувстват задължени да предприемат мерки за съхраняването си като рентабилни и конкурентни стопански субекти. При това положение тяхното поведение е подчинено на строга икономическа целесъобразност.
2. На ниво индивиди, толерантността към неформалната икономика е изключително висока. Мотивите са запазване на жизнения стандарт и съхраняване на семейството. Това затруднява процесите по създаването на нагласи на нетърпимост към неформалната икономика и желание за подкрепа на светлите работодатели.
3. Обществото осъзнава високата социална цена на сивия икономически сектор, но в условията на криза е готово да отиде на сериозни компромиси и в името на индивидуалното оцеляване проявява висока склонност към толериране и включване в сиви практики. Това очевидно е сериозно предизвикателство, тъй като от една страна затруднява диагностицирането на реалните измерения на неформалната икономика, а от друга страна вероятно ще възпрепятства прилагането на ефективни мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика.
4. Ограничаването на сивите практики изисква политическа воля и интегрирани действия, мобилизиране усилията на цялото общество и държавните институции. Само по себе си, това е твърде сериозно предизвикателство пред политическата система на страната.