payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

17 февруари 2009

От 1 юли 2009 година Българска фондова борса АД-София премахва сегментацията на Неофициален пазар на акции на Сегмент А и Сегмент В

Критериите, на които трябва да отговаря дадена емисия, за да бъде търгувана на Неофициален пазар на акции след тази дата са средномесечният оборот с емисията през последните три месеца да е не по-малък от 4 000 лева и средномесечният брой сделки през последните 3 месеца да не е по-малък от 5 броя. Ако към 30 юни 2009 година листнатите на Неофициален пазар емисии не отговарят на посочените по-горе критерии, то те ще бъдат поставени под наблюдение от БФБ за срок от 3 месеца. Ако до изтичане на тримесечния срок на наблюдение дадена емисия не отговаря на минималните изисквания, то регистрацията й на борсата ще бъде прекратена, без това да се отрази на публичния статут на въпросния емитент (емисията остава вписана в регистъра на публичните компании, воден от Комисията за финансов надзор). Дори и да не отговаря на минималните количествени критерии, дадена емисия може да остане листната на Неофициален пазар на акции, само ако има сключен договор с маркет-мейкър по реда на Правилника за дейността на Борсата.
Всяка една от компаниите може да прецени дали отговаря на въпросните критерии и дали е застрашена от делистване на емисията от регулиран пазар на ценни книжа.