payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

25 Март 2011

Има ли шанс български дружества да се листват на Deutsche Börse?

През последната година няколко големи български публични компании заявиха интерес да регистрират за търговия своите ценни книжа и на друг европейски пазар, освен българския. И това е обяснимо предвид ниската ликвидност и липсата на големи чуждестранни институционални инвеститори на българския пазар. Някои компании заявиха твърди намерения това да стане на Варшавската фондова борса, а от август 2010 г. една българска компания се търгува на алтернативния сегмент на борсата в Полша*.

Дали обаче българските компании могат да погледнат още по-далеч на запад, за да открият един не само перспективен, но и добре организиран пазар - Deutsche Börse? По данни на оператора към края на 2010 г. повече от 200 компании от Русия и Централна и Източна Европа се търгуват във Франкфурт.

Предимствата на немската борса са безспорно много и този пазар убедително води съревнованието по почти всички показатели в Европа. Независимо от последиците от глобалната финансова и икономическа криза, както и продължаващата несигурност в страните от еврозоната през 2010 година, на Deutsche Börse са успешно реализирани множество първични публични предлагания.

Deutsche Börse и листваните на нея компании привличат инвеститори от цял свят

Deutsche Börse е един от най-големите пазарни оператори в света и най-големият в Европа с 11,1 млрд. евро пазарна капитализация към февруари 2011 г. На немския капиталов пазар се търгуват повече от 12 000 компании от повече от 70 страни. Той е предпочитано място за търговия за големите международни инвеститори. Чрез електронната система Xetra, разработена от Deutsche Börse, търгуват над 250 международни институционални инвеститори с повече от 4 600 пазарни участници от над от 19 страни. Най-голям дял в оборота (32 %) заемат институционалните инвеститори от Германия, следвани от британските с дял от 28% и американските с 15%.

Deutsche Börse е най-активния пазар с висока и стабилна ликвидност. Ежедневно чрез Xetra се сключват над 1 400 000 сделки. Анализът на ликвидността на големите европейски пазари показва, че в периода януари- декември 2010 г. Deutsche Börse е на второ място по брой сделки средно месечно на компания с 10 200 сделки, изпреварвана само от Euronext с 14 100 сделки. За сравнение Варшавската борса е едва с малко над 2000 броя сделки за този период. Deutsche Börse е на първо място по средномесечен оборот на компания – с 127,2 млн. евро, следвана от Euronext с 119 млн. евро, а борсовия оператор в Полша е с показател едва от 8.3 млн. евро.

Балансирана регулация и възможности за надграждане

Според обема на разкриваната информация компаниите на Deutsche Börse се допускат до търговия в различни пазарни сегменти: регулиран пазар и регулиран неофициален пазар. Тези, които разкриват най-голям обем информация, попадат в регулиран пазар и се нареждат в престижните Prime Standard или General Standard, за които се изисква и история от минимум 3 години.

В рамките на неофициалния пазар съществуват два сегмента Entry Standard и First Quotation Board, които предлагат бърз и облекчен достъп до капиталовите пазари с по-ниски изисквания по отношение на разкриваната информация от компаниите.

В тази връзка Deutsche Börse предлага балансирана регулация, съобразена със степента на зрялост на компанията по отношение на разкриваната информация чрез съществуващите пазарни сегменти, като в същото време гарантира степента на доверие на инвеститорите за всеки от тези сегменти.

Сравнителни ниски входни и годишни такси

Разходите за листване и годишните такси са сравнително ниски, не зависят от обема на емисият или пазарната капитализация на компанията и като цяло не биха били в тежест на компанията. Сравнителният анализ на събираните такси от Deutsche Börse и Варшавската борса сочи, че таксите по осъществяване на листинг в регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса възлизат на 5 500 евро, срещу диапазон между 3 700 и 26 500 в зависимост от обема на емисията на полския пазар.

В случай, че обемът на емисията превишава 13 милиона евро, таксите на Deutsche Börse се оказват по-ниски, като потенциалът на икономиите лесно може да достигне 21 000 евро. Годишните такси също са фиксирани и не зависят от пазарната капитализация на компанията: 7 500 евро за General Standard и 10 000 евро – за Prime Standard. (бел. ред. в България таксите са до 3 000 лв.)

Силни и атрактивни групи от конкуренти по браншове, по-висока видимост за компанията посредством множество индекси

Една от основните компетенции на Deutsche Börse е предоставянето на пазарни данни, предлагайки висока видимост и ежедневен инвеститорски достъп до компаниите, които са групирани в множество селективни и секторни индекси.

Сред по-известините селективни индекси са: DAX; TecDAX; MDAX; SDAX; DAX International 100; DAX International Mid. 100; General Standard Index и Entry Standard Index.

Благодарение на 18 секторни и 63 подсекторни индекса финансовите анализатори имат удобен инструмент за провеждането на секторни анализи, както и база за сравнение на доходноста на отделните компании. На практика, ако една компания е допусната до търговия на Prime Standard би могла да намери място в 8 индекса, а тези, допуснати в General Standard- в 5 индекса.

Постоянна подкрепа от страна на Deutsche Börse както за компаниите, които искат да станат публични, така и за вече листваните

Всички компании могат да се възползват от несравнимото портфолио от услуги, които Deutsche Börse предлага на емитентите, както по време на осъществяване на процедурата по листване, така и в последствие след допускане до търговия, така, че компаниите да могат лесно да изпълняват законовите изисквания за разкриване на информация, разяснения при изготвяне на отчети, включително и провеждане на срещи с инвеститори.

Всяка година през есента и пролетта най-големият инвестиционен форум в Европа – Deutsche Eigenkapital Forum, организиран от Deutsche Börse, е място за среща на повече от 5 000 пазарни участници, в това число настоящи и бъдещи емитенти, институционални инвеститори, компании за венчърно финансиране, инвестиционни банки, финансови анализатори, одитори, юристи, работещи на капиталовите пазари в Европа, бизнес ангели, специалисти по връзки с инвеститорите, рейтингови агенции.

По време на него се представят над 300 компании, които могат да срещнат инвеститори от цял свят в над 1 800 индивидуални срещи. Провеждат се над 50 панелни дискусии, семинари и работни срещи по актуални теми, свързани с капиталовия пазар.

Всичко, казано до тук, би могло да бъде само един положителен сигнал в полза на Deutsche Börse за българските компании, които са решили да предложат своите акции и на друг европейски пазар. Защото Deutsche Börse не само поддържа интереса на инвеститорите, но и осигурява международна публичност и отлична репутация за всяка компания, която се осмели да прекрачи нейния праг.

И не на последно място следва да се има предвид, че през следващите няколко месеца предстои да бъде осъществено най-голямото сливане в историята на капиталовите пазари, а именно това между Deutsche Börse и NYSE Euronext, които имат възможността да създадат най-голямата в света борсова група.

*Бележка на редакцията: на борсата във Варшава вече се търгува Интеркапитал пропърти дивеломънт АДСИЦ, а интерес към двойно листване на акциите си са проявили и Софарма, Монбат и Енемона.

Автори: Даниела Пеева и София Аргирова, Управляващи съдружници в Investor Relations Services ООД и членове на УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

 

Повече информация може да намерите тук: http://www.investor.bg/news/article/114473/361.html