payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

20 Октомври 2011

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 29.11.2011 г. от 14.00 часа в гр. София - 1000, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Сердика при следния дневен ред:


1.  Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2010 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2010 г.
2.  Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2012 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2012 г.
3.  Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2012 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2012 . и срока за неговото внасяне
4.  Приемане на бюджет на АДВИБ за 2012 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2012 г.
5.  Избор на членове на помощни органи към УС - Комитет по КСО, Комитет по корпоративно управление и Комитет по защита правата на инвеститорите и осигуряване на прозрачност. Проект за решение: ОС избира членове на помощни органи към УС - Комитет по КСО, Комитет по корпоративно управление и Комитет по защита правата на инвеститорите и осигуряване на прозрачност, съгласно направените от членовете предложения по време на ОС
Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 13.30 часа.

Приложено представяме материали *(част1,част2) по точките от дневния ред на заседанието.
По т. 5 от дневния ред очакваме номинации за членове на помощните органи към Управителния съвет - всеки член на АДВИБ може да предлага друг член или да номинира себе си.

*Начин на изтегляне: Моля, изтеглете всички части в една папка, след което разархивирайте.