payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

19 Юли 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТ T2S И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На 19 Юли 2012 г. бе организирана Национална конференция по въпроси свързани с проект T2S и създаване на Национална Група на потребителите. На мероприятието бяха поканени представители на всички пазарни сегменти, имащи отношение към търговията с ценни книжа. Присъстващите бяха запознати с основните принципи на архитектурата и функционирането на проекта, с финансовите условия, етапите, както и с времевия график на реализация. Лектори бяха вишисти представители на T2S и председател на мрежата от Национални групи на потребителите по проекта, г-н Хавиер Кастило - ръководител на връзки с клиентите и г-н Росен Иванов - докладчик на мрежата от национални групи на потребителите. На Конференцията г-н Васил Големански - изпълнителен директор на ЦД представи идеен проект на Централен депозитар АД, разглеждащ възможните варианти на присъединяване към T2S със съответните предимства и недостатъци.

Проведена бе широкомащабна дискусия за ефектите върху пазара при евентуално включване, коментирани бяха презентираните варианти на присъединяване и очакваните ползи.

Основно се наблегна на факта, че участието на Централен депозитар АД ще се осъществи единствено при получаване на широка подкрепа от националния пазар при заявено категорично желание, базирано на предимствата, които проекта предлага.

Като последна точка от дневния ред бе обсъдена необходимостта от сформиране на Национална група на потребителите (НГП). Бе изрично пояснено, че създаването на такава група не означава безусловен ангажимент за присъединяване към проекта. Практика на създаване на НГП има и при пазари, които са извън T2S - пример в това отношение е Англия. Основното им предназна      чение и цел са обсъждане приложимостта на проекта към меснтния пазар, оценяване на въздействието и запознаване на членовете с прогреса в неговото развитие. Коментирани бяха също съсъстава и структурата на групата, като бе подчертано, че се препоръчва в групата да участват възможно най-широк кръг предствавители на пазарната общност, което ще гарантира представяне и защита интересите на националния пазар като цяло. След изявената подкрепа на предложението за създаване на Национална група на потребителите от участниците в конференцията, Централен депозитар АД се ангажира да уведоми ръководствана на асоциациите и организациите участвали в Конференцията за възможността да излъчат техни постоянни представители в Българската група на потребителите.