payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАНИ СА ЧЕТИРИ РЕГЛАМЕНТА, ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

В Официален вестник на ЕС бяха публикувани четири делегирани регламента, допълващи Регламент № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение Първите два нормативни акта бяха публикувани на 18.09.2012 г. в Официален вестник на Европейския Съюз:

∙ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 и ∙ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година.

Регламент № 826/2012 установява единен режим на подаването на уведомления и информация от инвеститорите до националните компетентни органи и от националните компетентни органи до Европейския регулаторен орган за ценни книжа и пазари – ESMA, а Регламент № 827/2012 определя средствата, чрез които физически или юридически лица могат публично да оповестяват информация за нетни къси позиции, видовете договори, гарантиращи че акциите/държавните дългови инструменти са налични за сетълмента и датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия за целите на чл. 16 от Регламента за късите продажби. В приложение I, II и III на Регламент № 826/2012 се намират формулярите, които задължените лица следва да използват, за да уведомяват компетентните органи относно нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти. Приложенията определят и съдържанието на информацията, която задължените лица следва да оповестяват публично.

На 9.10.2012 г. бяха публикувани и другите два акта: ∙ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 и ∙ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 919/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012.

Регламент № 918/2012 разписва правила за следните случаи: - по-подробно определение за собственост и къса продажба, тъй като понастоящем понятията за собственост и притежание по отношение на ценните книжа в държавите членки не са хармонизирани; - регламентира по-подробно случаите, в които се изчисляват нетните къси позиции и методите на изчисляването им, както и определението за притежание; - дава по-подробно определение на прага за уведомяване за значителни къси позиции в държавни дългови инструменти, както и прага на ликвидност за отмяна на ограниченията върху късите продажби на държавни дългови инструменти и др.

Регламент № 919/2012 определя методът на изчисляване на спада от 10% в стойността на ликвидните акции, както е посочено в член 23, параграф 5 от Регламента за късите продажби, в които случаи държавите членки могат да ограничат или забранят късите продажби и имат задължение да уведомяват ESMA за това решение.

И четирите регламента влизат в сила в деня след публикуването им и се прилагат от 1 ноември 2012 г.

 

Текстът на регламентите на български и английски език може да видите на следните адреси:

На български

На английски

Бланките за уведомления са публикувани на следните адреси:

На български

На английски