payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

21 Декември 2012

Публично изявление на Европейският орган за ценни книжа и пазари във връзка с финансовите отчети за 2012г.

На 12.11.2012г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на официалната си страница Публично изявление, което определя общите приоритети при правоприлагането, които ще бъдат използвани от националните компетентни регулатори във връзка със спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) във финансовите отчети за 2012 г. на дружествата прилагащи тези стандарти.

Целта на изявлението е осигуряване на единен подход и последователно приложение на Европейското законодателство във връзка с МСФО и акцентиране върху необходимостта от прозрачност и последователно приложение на принципите на признаването, оценяването и разкриването на информация. Компаниите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление при изготвянето и одитирането на финансовите отчети за 2012 г. Основните въпроси в публичното изявление, свързани с прилагането на МСФО са следните:

- Финансови активи

- Обезценка на нефинансови активи

- Задължения по доходи на наети лица

- Провизии, условни пасиви и условни активи

При прегледа на финансовите отчети за 2012 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за прилагането на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани съответни мерки.

Повече информация за публичното изявление е достъпна тук, а самото публично изявление може да намерите тук.

Превод на български език на публичното изявление е публикуван в рубрика "Поднадзорни лица" - "Съобщения" - тук.