payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

1 Януари 2013

От 01.01.2013 г. влезе в сила ЗИД на ЗППЦК. В него са включени редица промени, касаещи дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа. В тази връзка представяме на вашето внимание аналитичен материал за приетите най-важни промени със сравнителна таблица между новите и стари текстове, както и променения ЗППЦК.

Освен това следва се има предвид, че КФН обявява, че срокът за заплащането на годишните такси от поднадзорните лица е 31.01.2013г. С изменение на Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) (изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г.) се променя срокът, в който поднадзорните лица трябва да заплатят такса за осъществяване на общ финансов надзор.

Таксите се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година. Таксите на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от вписването им в търговския регистър до края на годината, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране. При неплащане в установения срок на таксата за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва. В такъв случай комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Тарифа за таксите на КФН

Съобщение на КФН