payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

20 март 2013 г.

Във връзка с проведен на 14.03.2013 г. семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА, в който взеха участие над 120 делегата - директори за връзки с инвеститори, юристи и членове на корпоративното ръководство на публични компании, и експерти от Комисия за финансов надзор, както и по повод възникнали дискусии по конкретни казуси по прилагането на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите завръзки с инвеститорите в България се обърнаха към КФН за официално становище, с оглед изясняване на надзорните политики на институцията.

Приложено представяме писмото до КФН, като се ангажираме да ви уведомим своевременно за получените отговори.

Писмо до КФН