payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

08.04.2014

Становище на АДВИБ и АИКБ във връзка с предложен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Становище: