payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

28.05.2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 04.07.2014 г. от 11:00  часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”при следния дневен ред:

 

  1. 1.Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2013 г.
  2. 2.Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2015 г.
  3. 3.Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2015 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2015 . и срока за неговото внасяне
  4. 4.Приемане на бюджет на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2015 г.

              Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 10.30 часа.

            Предвидено е заедно с Общото събрание на Асоциацията да бъде представена и презентация на тема: «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България». Презентация ще бъде представена от експерти на КПМГ България.

Програма за мероприятието  на 04.07.2014 г.:

10:30 – 11:00 часа – посрещащо кафе и регистрация за Общото събрание 

11:00 часа – начало на Общото събрание при наличие на кворум

12:00 часа – начало на Общото събрание при липса на кворум

13:00 – 13:30 часа – обяд 

13:30 – 14:30 часа - Презентация на тема : «Създаване, прилагане и отчитане на Политики за възнагражденията – международен опит и прилагане в България»

В случай че проявявате интерес към презентацията и/или имате намерение да вземете участие в Общото събрание следва да попълните заявка в срок до 01.07.2014 г. Участието за членове на АДВИБ е безплатно.

Материали: Материали; Материали; Материали; Материали; Материали.