payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

24-26 Октомври 2014 г.

Годишна среща на членовете на АДВИБ

На 24-26 октомври в гр. Трявна се проведе регулярната Годишна среща на членовете на АДВИБ.

В първия ден от срещата членовете на Асоциацията се срещнаха с експерти от съответните дирекции на Комисията за финансов надзор, с които обсъдиха всички важни въпроси, касаещи изпълнението на задълженията на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, възникналите през последната година казуси, както и предотвратяването на порочни практики от страна на емитентите при осъществяване на тяхната дейност. Комисията за финансов надзор беше представена от следните експерти: Десислава Ласкова – началник на отдел „Инвестиционни посредници, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и пазари на ценни книжа”; Ивайло Аврамов – началник на отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел” и Цветана Илкова – главен експерт в отдел „Дистанционен надзор”.

През втория ден от срещата участниците бяха запознати с новостите и тенденциите в Европейската регулация и в частност с Препоръките на Европейската комисия към съдържанието на докладите „Спазвай или обяснявай”, изготвяни от публичните дружества в изпълнение на НККУ, както и с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление.

Директорите за връзки с инвеститорите се запознаха със съществуващите в световен мащаб сертификационни програми в областта „Връзки с инвеститорите”

Годишната среща приключи с тийм билдинг програма в края на втория ден.

Снимки; Снимки