payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

23 Юни 2015 г.

Предварително съгласуване на работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България предоставя на своите членове за предварително съгласуване работен проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, мотиви и таблицата за транспониране, относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО, както и съобразяване на законодателството с някои регламенти в областта на капиталовите пазари, предоставен от МФ – РГ 26.
Срок за изпращане на бележки и становища 30.06.2015 г.

ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Мотиви

Таблицата за транспониране