payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

19 Януари 2016 г.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Института на вътрешните одитори в България сключиха меморандум за сътрудничество.

Сред целите на Меморандума са:

• Сътрудничество между двете организации с оглед повишаване на прозрачността и стандартите за разкриване на информация;
• Подпомагане на процеса на създаване на благоприятна икономическа и обществена среда за привличане на национални и чуждестранни инвеститори в пабличните компании в България
• Повишаване на квалификацията на членовете на двете организации

Двете организации ще прилагат различни форми на сътрудничество, като: участие в съвместни мероприятия, организиране на съвместни обучения, обмен на информация, обмен на експертна помощ и разработване на съвместни документи.


За Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) www.abird.info
АДВИБ e представителна професионална организация на ДВИ в страната с 10-годишна история. Тя обединява ДВИ на над 100 публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Целите на АДВИБ са:
• Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения;
• Сближаване на регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС;
• Изработване на предложения за необходимата нормативна база, регламентираща развитието на дейността;
• Защита на правата и интересите на членове на Асоциацита пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар;
• Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната;
• Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите;
• Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция;
• Повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите.

За Института на вътрешните одитори в България(ИВОБ) http://www.iiabg.org/

ИВОБ е изключителен представител за България на Международния институт на Вътрешните одитори - глобална Асоциация на вътрешните одитори, основана през 1941 г. и обединяваща над 175 000 професионалисти от целия свят.
ИВОБ е основан през юни 2003 г. и до настоящия момент има повече от 400 членове – професионалисти в областта на вътрешния одит, финансовия контрол и управление на риска. Членовете на ИВОБ работят във всички сфери на бизнеса – частни компании, банки, застрахователни дружества и организации от публичния сектор.
ИВОБ е член на Европейската конфедерация на институтите на вътрешните одитори – организация обединяваща институти от 35 европейски страни и Средиземноморието, с над 400 000 членове.