payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

22 Април 2016 г.

На 15-17 април 2016 г. се проведе Годишната среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която присъстваха 40 колеги от различни публични компании и други емитенти на ценни книжа.

Срещата премина ползотворно при обсъждане на следните теми:

1. Предстоящите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа: съдържание на годишните отчети; съдържание и форми на междинните отчети/справки; промени в режима за оповестяване на информация и търговите предложения, налагани санкции от регулатора. След влизане в сила на промените в ЗППЦК АДВИБ ще отправи официално питане към КФН относно съдържанието на тримесечните справки за дейнстта за дружествата, които желаят да се възползват от тази възможност.
2. Предстоящите промени в Закона за независимия финансов одит в частта за функциите и отговорностите на одитните комитети. След проведената дискусия АДВИБ представи на 21.04.2016 г. пред Министерство на финансите на Р България становище по проекта за нов закон. Приложено представяме становището.
3. Предстоящи промени в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Разгледани бяха новите положения в предложения проект, както и приложимото европейско законодателство. След влизане в сила на промените в Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ще бъде проведено допълнително обучение.
4. Промени в Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно Принципите на корпоративно управление на ОИСР. Бяха представени промените в Националния кодекс за корпоративно управление, приети от Националната комисия по корпоративно управление на 11.04.2016 г. Приложено представяме изменения Национален кодекс, с отбелязване на новите моменти.

Представяме презентациите от Годишната среща.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4