payday loans
Sunday, February 25, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Project "Restriction and Prevention of Informal Economy"

2009 - 2013

АДВИБ  е една от браншовите организации, участващи в Проект  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Резюме на проекта)

 

Новини от проекта

21.11.2013

 

СВИВАТ СЕ ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА СИВАТА ИКОНОМИКА

 

Национално представителни социологически проучвания показват, че традиционните прояви на неформалната икономика в България намаляват, а обществената нетърпимост към тях се повишава. Данните бяха оповестени в рамките на проведената днес кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България. В рамките на кръглата маса представители на социалните партньори, неправителствения сектор, академичните среди, държавните институции, обсъдиха възможностите за измерване на проявленията на неформалната икономика в страната, както и постигнатия напредък в борбата с този феномен в резултат на съвместни действия на държавата и социалните партньори.

 Проведените национално представителни проучвания през годината показват, че сивия сектор отстъпва някои от традиционните си територии (работа без трудов договор, източване на ДДС), но намира засилен израз в други  – работа на фиктивни договори; осигуряване на суми, по-ниски от действително получаваните; недеклариране на действителните доходи от населението. В общественото мнение са създадени ясно изразени нагласи за нетолериране на сивите практики, видимо е подобрена способността на работодателите и наетите лица за разпознаване на сивите практики, повишена е готовността на обществото за прилагане на действия за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

 Висок е практическият ефект от приложените през периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2013 г. мерки от страна на държавата за редуциране на неформалните практики, като най-високо е оценена мярката за въвеждане на Механизъм за контрол на доставките и движението на течни горива – проследяване на доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на дължим ДДС, както и мярката за Изискване към производителите и вносителите на акцизни стоки (енергийни продукти, алкохол и тютюневи изделия) за монтиране на уреди, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“.

 При изследването са събрани оценки за очаквания ефект от четири нови мерки, проектирани за въвеждане в периода до 1 януари 2014 г. С най-висок ефект върху ограничаването и превенцията на неформалната икономика у нас се оценяват въвеждането на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури с цел предотвратяване на фактическите кражби на ДДС; въвеждането на механизъм за контрол на доставките и движението на алкохол и тютюневи изделия с цел установяване начисляването и внасянето на дължим ДДС; оптимизиране на контрола върху производството и търговията с акцизни стоки за анализ и предотвратяване на фискални рискове, свързани с производство и търговия на акцизни стоки.

 На кръглата маса бе представено и новата стойност на Композитния индекс “Икономика на светло”, преизчислена на основа на актуалните данни за 2012 г. Индексът бе конструиран в изпълнение на проекта и мери светлата част на икономиката. Новата му стойност е 67.41, т.е. нараства с 1.04 единици спрямо данните от 2011 г. Това показва, че предприетите мерки дават своите резултати, макар и с бавен нарастващ тренд, което може да се обоснове с продължаващата икономическа криза.

Повече информация: тук

 27.09.2013

 

Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране

 

Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивите практики

Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“.

 По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него.

 Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната икономическа дейност.

 Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си.


 

 12.07.2013

През 2012 година българската икономика изсветлява, но тревожно висок остава дела на сивата икономика в страната

 

На 12 юли 2013 г., се проведе Осмото заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. На заседанието бе избран нов председател на Съвета – г-жа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Г-жа Петкова заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства работата на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на сивия сектор в страната.

На вниманието на членовете на Обществения съвет беше представен Доклад за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2012 година, който индикира дела на светлата част на икономика. Данните показват запазване на положителната тенденция на нарастване на стойността на индекса – от 66.71 за 2011 г. на 67.32 за 2012 година, при намаляващ темп на нарастване. Индексът е съставен от два компонента: статистически и социологически. Статистическия компонент се изчислява на база на отношения на макроикономически показатели, определящи дела на сивата икономика, а социологическият компонент се изчислява на база попълнени анкетни карти от работодатели и работници на 500 опорни компании, определящи тяхното усещане за проявленията и размера на сивите практики в страната.

Проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс, обобщи, че динамиката на Индекса се дължи на засилване на мерките на правителството в борбата за намаляване на неформалната икономика, включващи промени в нормативна уредба и в практическото правоприлагане като свързването онлайн на търговски обекти с Националната агенция за приходите, възстановяването на митническото дознание и други.

От друга страна се отчете и приноса на функциониращия повече от три години Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика, където са провеждат масирани национални и регионални медийни кампании, обучения на работодатели, на работници и служители, публикуват се аналитични и информационни материали, поддържа се гореща телефонна линия и се предоставят консултации, предлагат се пакети с нормативни промени в законодателството.

Също така трябва да се отбележи, че продължаващата икономическа криза, както и нарастващото политическо напрежение в края на 2012 година доведе до забавяне на набраната инерция на процеса на изсветляване на българската икономика.

На Обществения съвет бяха представени и резултатите от проведеното в периода февруари-април 2013 г. специализирано социологическо проучване по метода „описание на случаите“ сред 103 предприятия от 11-те пилотни за проекта браншове. Задълбоченият анализ на емпиричните данни предстои, но основните констатации показват, че въпреки, че се запазва тенденцията за намаляване обхвата на сивите практики, все по-чувствително е понижаването на конкурентоспособността на изрядните фирми. Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за изрядните предприятия, загубата на високо квалифициран персонал и повишен риск от фалит.

Като обобщение може да се отбележи, че се установяват позитивни индикации за повишаване чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата.

25.04.2013

Над 4 600 представители на работодателите, работници/служители и широката общественост са обучени да разпознават проявленията на неформалната икономика до момента

 

 Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база данни на сайта на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни. Резултатите от попълването вече се обработват и ще бъдат използвани за изчисляване на актуалните стойности на Композитния индекс “Икономика на светло”, който показва нивото на неформалната икономика в странатапрез 2012 г. С второто попълване на базата данни се събра информация за актуалните оценки на работодателите, наетите лица и широката общественост за обхвата и проявленията на неформалната икономика на национално и браншово равнище. Анкетите са попълнени от над 500 работодатели, над 1400 работници/служители и широката общественост.

Продължава и серията от обучения по проекта. Тяхната цел е обучените лица да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви. От старта на проектадо момента са обучени дистанционно над 1 200 лица и присъствено над 3 400 лица.

Дистанционнитеобучения се провеждат и са достъпни на сайта на проекта – www.ikonomikanasvetlo.bg. Желаещите да се включат в on-line курсовете могат да го направят по всяко време.

От началото на 2013 г. присъствени обучения са проведени в различни населени места в страната – Добрич, Димитровград, Ардино, Горна Оряховица, с. Опанец, Кърджали, с. Минерални бани, Пловдив, Стара Загора, Перник, София, Девня, Радомир, к.к. Албена, Брезник, Радомир, Костенец, Петрич, Казанлък, Плевен.

Всеки успешно завършил обучителния курс участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.

В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират и оценяват самостоятелно формите и проявите на неформална икономика, да разпознават нейните основни характеристики, да не проявяват толерантност към високата социална и трудова цена на работата в сивия сектор и да се предпазят от вредите на неформалните икономически практики.

Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия – 0800 123 58, както и на сайта на проекта.

14.02.2013

СТАРТИРА НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ 11-ТЕ ПИЛОТНИ БРАНША  ПО ПРОЕКТ „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”

В рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” АИКБ стартира провеждането на специализирано изследване по метода „описание на случаите” в 100 предприятия от 11-те пилотни за проекта бранша.

Проучването е част от планираните по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” социологически изследвания за установяване на оценките за целевите групи на проекта за проявленията и обхвата на неформалната икономика, както и за ефектите от прилаганите подходи за ограничаването на неформалните практики.

Стартиращото ново изследване си поставя отговорни цели:

1) Да установи съдържанието, структурата и стабилността на представите и оценките на работодателите от 11-те пилотни бранша за обхвата, основните проявления на неформалната икономика на браншово ниво и факторите, които я пораждат.

2) Да оцени вредите/щетите от неформалните икономически практики. Ще се очертаят както типичните за браншовете вреди, така и конкретните щети, които изследваните фирми търпят;

3) Да проучи оценките за социално икономическите ефекти от предприетите у нас през 2010 - 2012 г. мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика, като постави специален акцент върху изследването на оценките на работодателите и наетите лица за това по какъв начин ограничаването на неформалната икономика е повлияло върху конкурентоспособността на фирмите и условията на труд в тях;

4) Да идентифицира потребностите от консултиране, обучение и целенасочено информиране с оглед повишаване на информираността за неформалната икономика и създаването на нетърпимост към прилагането на сиви икономически практики, като на основа на набраната информация ще се предоставят ад-хок обучения и консултации. Събраната информация ще се използва за прецизиране на очакванията на работодателите и работниците/служителите за съдържанието на обучителните и информационните дейности, чрез които проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” би могъл да бъде от помощ за българското общество.

Успоредно с това стартира второто попълване на информационната база данни сред 500 опорни за проекта компании и широката общественост. Анкетните карти за набиране на информация са публикувани и достъпни на сайта на проекта http://www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни, като се събира информация за мненията и актуалните оценки на населението, работодателите и наетите лица за обхвата и проявленията на неформалната икономика. Резултатите от попълването се използват за изчисляване на актуалните стойности на Композитния индекс “Икономика на светло”.

25.04.2012

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО НА СИГНАЛИ
И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО”

Продължава активната работа на Националния център „Икономика на светло”, създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, както и неговата дейност за набиране, обработване и анализ на информация за нивото и проявленията на неформалната икономика в страната. Една от посоките на действие е предоставянето на онлайн консултации и разработването на специализиран форум, в подходящ формат и като част от общ информационен интерфейс. Най-общо казано, онлайн консултациите и създаденият форум са специфичен механизъм за комуникация, за обратна връзка, за разпространение на информация и за мотивиране на граждански реакции на нетърпимост към проявленията на неформалната икономика.

Всеки желаещ да получи онлайн консултация и/или изрази своето мнение по различни теми, касаещи неформалната икономика, има възможност да посети сайта на проекта: http://ikonomikanasvetlo.bg. На сайта посетителите могат да избират четири варианта за подаване на сигнал или получаване на консултация - чрез форума, чрез панела „онлайн консултации”, чрез панела „подаване на сигнал” и чрез горещата телефона линия: 0800123 58.

Един от най-лесните начини на комуникация по теми за неформалната икономика предоставя форумът. В него са зададени общи основни теми за дискутиране, като има възможност да бъдат създавани подтеми. Първоначалните теми, които предизвикаха мнения и дискусии бяха:  „Неформалната икономика – що е то?”; „Типичните сиви практики у нас”; „Първи сме по криене на данъци”; „Защо има сиви работодатели?”; „До кога ще търсим „вратичките” в закона?”; „Как да извадим бизнеса на светло?”; „Държавата и сивия сектор – кой кого бори?”; „Защо мерките за борба със сивия сектор са слабо ефикасни?” и други.

В резултат от предоставянето на онлайн консултациите и изказаните мнения във форума вече са видими следните резултати:

∙          Наблюдава се промяна на обществените нагласи в посока създаване на по-високи нива на нетърпимост към сивите практики и проявленията на неформалната икономика в страната;
∙          Онлайн консултирането вече е възприето от различните видове аудитории като покана за широка публична дискусия по темата неформална икономика;
∙          Чрез насочване на дискусиите във форума, както и чрез професионални консултации от страна на експертите по проекта, въпросите на участниците във форума са професионално комуникирани, като се предоставят изчерпателни и високо информативни отговори.

Очаква се през следващите месеци броят на онлайн консултациите и дискусиите във форума да нарасне още, предвид планираните по проекта през следващите месеци национална и две регионални обществено-информационни кампании за формиране на нетърпимост към всякакви форми на проявление на неформалната икономика. Кампаниите целят именно разясняване на вредите от сивата икотомика и създаване на обществени условия за провеждане на трайни политики и обществена нетърпимост към неформалната икономика, чрез обединяване на усилията и постигане на съгласие между работодатели, работещи, различни институции и средства за масово осведомяване.

28.03.2012

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България участва в проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. В края на октомври 2011 стартира дистанционно обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Дистанционното обучение се осъществя на електронната страница на проекта http://ikonomikanasvetlo.bg/ раздел Обучения.
От октомври 2011 до настоящия момент успешно са преминали обучение над 870 лица от различни възрастови групи.

Отделете време и да се запознаете със съдържанието на курсовете за дистанционно обучение, като проекта предлага сертификат за придобита компетентност по темата „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.
Чрез курса на дистанционното обучение ще можете да придобиете умения да:
• Разпознавате проявленията на неформалната икономика и да разбирате нейните аспекти;
• Разпознавате и идентифицирате основните участници и практики в неформалната икономика;
• Оценявате непосредствените и дългосрочните вреди от неформалната икономика;
• Ползвате ресурсите на Националния център „Икономика на светло”, за да спрем с общи усилия настъплението на сивата икономика в обществото ни.

Включете се в инициативата за ограничаване и превенция на неформалната икономика, като изтеглите материали за обучение. Всеки успешно обучен участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.

Ако проявявате интерес към обучението свържете се с нас на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и тел. 02 9882413 , за да получат подробни указания и ръководство за провеждане на обучението.


Обучението може да се извършва от всеки офис и от всеки персонален компютър.

Прес-съобщения

Прес-съобщение 13.11.2009

Прес-съобщение 21.01.2010

Прес-съобщение 23.12.2010

Прес-съобщение 10.03.2011

Прес-съобщение 27.01.2012

Прес-съобщение 22.03.2012

Прес-съобщение 25.04.2012

Прес-съобщение 14.02.2013

Прес-съобщение 25.04.2013

СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗПОЗНАВАЕМОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА  НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА, ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА МУ И ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО УСЛУГИ

Доклада на обществения съвет по проект „Ограничаванеи превенцияна неформалната икономика"

Изтеглете доклада в .pdf формат

Приемни дни в Национален Център Икономика на Светло -  Небанкови - финансови услуги - 2012г.

Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември

 

Приемни дни в Национален Център Икономика на Светло -  Небанкови - финансови услуги - 2013г.

 

Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември

 

Браншови семинар бранш "Небанкови финансови услуги" 15.10.2011

Материали от семинара: (част 1,част 2,част 3,част 4,част 5,част 6,част 7,част 8,част 9,част 10)*

*Начин на изтегляне: Моля, изтеглете всички части в една папка, след което разархивирайте.


Дистанционно Обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА”

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България участва в проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. В края на октомври 2011 стартира дистанционно обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Дистанционното обучение се осъществя на електронната страница на проекта http://ikonomikanasvetlo.bg/ раздел Обучения.
Отделете време и да се запознаете със съдържанието на курсовете за дистанционно обучение, като проекта предлага сертификат за придобита компетентност по темата „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.
Чрез курса на дистанционното обучение ще можете да:

• Разпознавате проявленията на неформалната икономика и да разбирате нейните аспекти;
• Разпознавате и идентифицирате основните участници и практики в неформалната икономика;
• Оценявате непосредствените и дългосрочните вреди от неформалната икономика;
• Ползвате ресурсите на Националния център „Икономика на светло”, за да спрем с общи усилия настъплението на сивата икономика в обществото ни.

Включете се в инициативата за ограничаване и превенция на неформалната икономика, като изтеглите материали за обучение и получите сертификат от дистанционното обучение.
Ако проявявате интерес към обучението свържете се с нас на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и тел. 02 9882413 , за да получат подробни указания и ръководство за провеждане на обучението.
Обучението може да се извършва от всеки офис и от всеки персонален компютър.


Галерия 2011

Февруари: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

Март: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6

Април: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6

Май: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

Юни: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

Юли: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

Август: Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5

Септември: Снимки

Октомври: Снимки

Ноември: Снимки

Декември: Снимки

Галерия 2012

Януари: Снимки

Февруари: Снимки

Март: Снимки

Април: Снимки

Май: Снимки

Юни: Снимки

Юли: Снимки

Август: Снимки

Септември: Снимки

Oктомври: Снимки

Ноември: Снимки

Декември: Снимки

Галерия 2013

Януари: Снимки

Февруари: Снимки

Март: Снимки

Април: Снимки

Май: Снимки

Юни: Снимки

Юли: Снимки

Август: Снимки

Септември: Снимки

Октомври: Снимки

Ноември: Снимки 

Декември: Снимки