payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

07.08.2008

“Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност” e новият съвместен проект, финансиран по Оперативни програма “Административен капацитет” от Асоциация на индустриалния капитал в България, с партньорското участие на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е по Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси” на ОПАК.

Целта на проекта е подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество, работещи в областта на капиталовия пазар за реализиране на националната политика за развитие на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност, за осигуряване на прозрачност в дейността на публичните компании и за защита на правата на акционерите в България при ефективно партньорство с държавните органи, регулиращи капиталовия пазар.

Проектът е насочен към членове на АИКБ, членове и представители на СГО, работещи по проблемите на развитие на капиталовия пазар, представители на СГО на инвестиционната общност, представители на изследователски центрове, тинк-танкове и други НПО, работещи по проблемите, както и към членовете на членовете на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Специфичните цели, заложени в проекта са:

  • Укрепване на капацитета на партньорите и подобряване на знанията и уменията чрез специализирани обучение на членове на асоциациите и разкриване на предизвикателствата за системна работа в областта на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност;
  • Промотиране на добри практики, прилагани в други страни-членки на ЕС в областта на развитие на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност;
  • Изграждане и осигуряване на условия за ефективна работа на партньорска мрежа от СГО;
  • Организиране на публични дискусии, форуми и информационни кампании по проблемите на работата на СГО в сферата на развитието на капиталовия пазар.

Екипът на Асоциация на индустриалния капитал в България е убеден, че проектът ще спомогне за развитието на структурите на гражданското общество и ще спомогне за подобряване на корпоративното управление и внедряването на добрите европейски практики на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност в България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд