payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
 • Български (България)
 • English (United Kingdom)

11.04.2006 г.

На 11.04.2006 г. в гр. София, се проведе Заседание на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, който взе следните решения:

Точка 1 от дневния ред:

УС на АДВИБ взема решение за приемане на поканата да стане съорганизатор на Международна конференция организирана от FSEE (www.fsee.co.uk) на 15 юни 2006 г. в Лондон на тема “Българският бизнес във Великобритания”. По време на тази конференция ще бъдат представени български компании и техните бъдещи проекти с оглед привличане на инвеститори. Като участници на конференцията ще бъдат представени водещи фонд мениджъри, представители на инвестиционни банки, брокери от Англия. АДВИБ ще направи пресконференция, като представи на финансовите медии програмата на Конференцията и идеите за презентиране на компаниите, които проявяват интерес. Относно Програмата и финансовите условия за участие членовете на Асоциацията ще бъдат информирани допълнително.

Точка 2 от дневния ред:

УС на АДВИБ взема решение за свикване на Годишно общо събрание на Асоциацията на 29.09.2006 г. със следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2005 г. на АДВИБ
 2. Отчет за дейността на УС на АДВИБ за 2005 г
 3. Определяне на размера на членския внос за 2007 г. и срока за неговото внасяне
 4. Промяна в Управителния съвет
 5. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2007 г.
 6. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2007 г.
 7. Приемане на Етичен кодекс на ДВИ

Предстои обнародване на поканата в Държавен вестник

Точка 3 от дневния ред:

УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България взема решение за приемане на Годишния отчет на организацията за 2005 г.

Точка 4 от дневния ред:

УС на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България взема решение за приемане на нови членове на организацията, поради постъпили молби:

 

 1. Анелия Митева Колева – ДВИ на „НонВоТекс” АД, гр. София
 2. Боряна Илиева Халваджиева – ДВИ на „Химмаш” АД, гр. Хасково
 3. Славяна Рузвелтова Дамянова – ДВИ на „Випом” АД , гр. Видин
 4. Здравка Петрова Лазарова – ДВИ на „Строинвест Холдинг” АД, гр. София
 5. Мая Стефанова Иванова – ДВИ на „Евроинс” АД, гр. София

Точка 5 от дневния ред:

УС на АДВИБ взема решение за освобождаване на член на Асоциацията, по молба на лицето, поради преминаването му на друга длъжност, а именно – Чавдар Цанков - „НонВоТекс” АД, гр. София

Точка 6 от дневния ред:

УС на АДВИБ взема решение да започне изработване на Етичен кодекс на ДВИ, като се сформира работна група съвместно с други браншови организации. Етичният кодекс на ДВИ ще бъде представен на Годишното Общо събрание на АДВИБ.