payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

16.03.2006 г.

На 16.03.2006 г. в гр. София, Световен търговски център „Интерпред” се проведе

СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ

“НОВАТА ПАЗАРНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА СОФИЯ АД - НОВИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА”

Организатор на семинара -дискусия беше Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

ЛЕКТОРИ:

Иво Станков - специалист “Търговия, надзор и пазарна информация” -” БФБ-София” АД
Любомир Йорданов - специалист “Търговия, надзор и пазарна информация” -
” БФБ-София” АД
Николай Майстер - Изпълнителен директор на ИП “Интеркапитал Маркетс” АД.
Цветана Янкова - главен експерт по приходите в Дирекция
“Данъчно-осигурителнаметодология” на Национална агенция за приходите
Митко Стойков - главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология”
на Национална агенция за приходите

Гости: Гости на семинара бяха г-жа Димана Ранкова – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН, г-н Радослав Желязов – Директор на Дирекция „Емитенти и регистрация” на Българска фондова борса, г-н Румен Радев – Зам. Председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Аудитория: Семинарът беше посетен от 35 директири за връзки с инвеститорите, мениджъри на публични компании, представители на инвестиционни посредници, представители на управляващи дружества, финансови журналисти, инвестиционни консултанти и юристи, работещи в областта на капиталовите пазари. Списък на участниците

Аспекти: На семинара беше разгледана новата пазарна структура на “БФБ-София” АД, критериите за регистрация и търговия в новите пазарни сегменти, ролята на инвестиционните посредници в процеса на движение на емисиите в отделните пазари и данъчно третиране на инвестициите. Участниците в семинара – дискусия бяха запознати с официалното становище на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, представено на Зам. Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН относно промените в Правилника на „БФБ – София” АД. Асоциацията изрази мнение, че като цяло подкрепя предложените промени в Правилника на БФБ – София АД, които предвиждат въвеждане на минимални изисквания за ликвидност и на тази основа преструктуриране и сегментиране на пазара. Подобни промени биха повишили качеството на пазара и биха създали основа за сравнимост с европейските борсови правила и практики.
Предвид проведената по инициатива на Комисията за финансов надзор публична дискусия на 15.03.2006 г. със всички браншови организации, имащи отношение към капиталовия пазар на участниците беше разяснено, че е постигнат консенсус по отношение промените в Борсовия правилник и че същия ще бъде коригиран в частта си за „Регистрационен пазар” – начин на извършване на търговия с емисиите, листвани на този пазар.
Участниците в семинара-дискусия се обединиха около идеята, че предложените промени на Правилника на БФБ – София АД са разработени на основата на задълбочено и детайлно изследване на критериите за ликвидност и се опират в най-голяма степен на реалността с оглед на условията за осъществяване на борсовата търговия и равнищата на търсене и предлагане на българския пазар.
Промените в правилника биха били една много подходяща основа за по-нататъшно регулиране на пазарните процедури с оглед търсенето и предлагането.
Всички подкрепиха предложението на БФБ – София АД в правилника да залегнат широките критерии за ликвидност и постепенно, с отчитане на ефектите, да се върви от общото към частното или да се правят нужните корекции.
Участниците в дискусията обаче изразиха мнение, че с предложения механизъм за търговия с емисиите, листвани на Регистрационен пазар ще се наруши принципа на еднакво третиране на акционерите и ще затрудни и без това ниската ликвидност на тези емисии. В тази връзка г-жа Ранкова изрази мнение, че действително правилника трябва да бъде прецизиран в тази насока, като се отчетат интересите на всички участници на капиталовия пазар.
По време на семинара участниците бяха запознати и с предложението към Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите на г-жа Людмила Шереметиева - инвестиционен консултант за Източна Европа, работещ в Лондон посредством компаниите – FSEE (www.fsee.co.uk) и Impivaara Securities Ltd. - www.impivaara.com за съдействие и участие в международна конференция, организирана на 15 юни 2006 г. в Лондон на тема “Българският бизнес във Великобритания”. По време на тази конференция, организирана съвместно с Международния отдел на Лондонската Фондова Борса ще се даде възможност на няколко български компании да презентират дейността си.
На конференцията ще бъдат представени водещи фонд мениджъри, представители на инвестиционни банки, брокери. Към настоящия момент интерес към инициативата са проявили четири български компании, работещи в различни сектори на икономиката. Г-жа Елен Белоева, представител на медийния партньор списание „Банки, инвестиции, пари” изрази мнение, че подобна инициатива би спомогнала за доброто представяне на българските компании извън границите на страната.

Материали от семинара


 

Съорганизатор:

Асоциация на индустриалния капитал в България

Генерален спонсор:

Семинарът се проведе с любезното съдействие на:

ИП “Интеркапитал Маркетс” АД

Рекламно издателска къща

Медийни партньори: