payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

28.01.2006 г.

ВТОРА КРЪГЛА МАСА
“БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НАБЪЛГАРИЯ С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

На 28.01.2006 г. в гр. Велинград се проведе ВТОРА КРЪГЛА МАСА “БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” по инициатива на “Българска фондова борса – София” АД. На срещата присъстваха представители на: Комисията за финансов надзор в лицето на г-н Апостолов и г-жа Ранкова; “Българска фондова борса – София” АД в лицето на г-жа Бистра Илкова, г-н Виктор Папазов, г-н Радослав Желязов и г-н Иван Такев; “Централен депозитар” в лицето на г-н Юлиян Динков; организации и лица, които имат отношение към проблемите на капиталовия пазар. Бяха представени предложените от “Българска фондова борса – София” АД промени в правилника на борсата, касаещи ново сегментиране на пазара. Съгласно направените предложения ще бъдат обособени три пазара – Официален пазар със сегмент А и сегмент В, Неофициален пазар и Регистрационен пазар. Критериите за попадането на дадено дружество във всеки отделен сегент са: капитализация на емисията, месечен оборот на емисията, изтъргувани лотове средномесечно за последните 6 месеца и брой сделки средномесечно за последните 6 месеца. Най- ликвидните и най-добрите компании ще се търгуват на Официален пазар, а тези с чиито акции не се извършва търговия или се извършва рядко ще попаднат в Регистрационен пазар.

Промени (download pdf)

Предвид начина на извършване на сделките на Регистрационен пазар г-жа Ранкова, Заместник председател, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” при КФН посочи, че вероятно ще бъдат въведени законово облекчения относно обема на разкриваната информация от дружествата, попадащи в този пазар.
Освен промените в Правилника на борсата на участниците в кръглата маса бяха представени и моделите за интеграция на борсовите структури. Обсъдено беше и кой модел е най-подходящ за интеграция на БФБ-София в европейските борсови структури. От “БФБ – София” АД заявиха, че все още няма конкретно избран модел, но към нашата борса интерес проявяват от OMX – борсово обединение на скандинавските борси, от Виенската борса и на регионално ниво от Атинската борса.