payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2010

13 март 2010

На 13. 03.2010 в електронното издание на IR Magazin Russia е публикувана статия относно развитието на дейността "връзки с инвеститорите" в България, което АДВИБ представи на 04.12.2009 г. в Москва.
Цялата статия на руски език може да бъде прочете на http://www.ir-russia.ru/news/BulgariaArfi110310.htm

   

12 март 2010

На 12.03.2010 г. АДВИБ и АИКБ представиха на КФН становище относно предложените промени в ЗППЦК.
Предложенията за промени
Становище

   

9 март 2010

На 09.03.2010 г. от 10.30 часа, хотел Шератон, Зала „Средец” се проведе, организираната от АИКБ и в-к Стандарт Кръгла маса на тема: „Капиталовия пазар в България  - накъде след кризата? На нея присъстваха представители на всички организации на капиталовия пазар, Председателят на КФН и представители на Министрество на финансите.

   

26 февруари 2010

На 26.02.2010 г. КФН проведе семинар на тема „Пазарните злоупотреби:  взаимодействието между надзорните органи, медиите и публичните компании”. Семинарът имаше за цел да запознае българските медии и публични компании с основните положения на европейското законодателство, свързано с пазарните злоупотреби,  търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара на финансови инструменти.

Пълен текст

   

24 февруари 2010

КФН Прие се Практика oтносно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление

Пълен текст

   

19 февруари 2010 г.

Издадено одобрение на измененията в Част I-IV от Правилника на борсата

С решение № 83-ФБ/11.02.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” е издадено одобрение на измененията в Част I-IV от Правилника на борсата, приети от Съвета на директорите на 10.01.2010 г.

Пълен текст

   

16 февруари 2010 г.

Заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 8/16.02.2010 год., е взето следното решение:
На основание чл. 38, ал. 2 във връзка с чл. 38, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия към Правилника за дейността на БФБ-София АД, Съветът на директорите на БФБ-София АД поставя под наблюдение, за срок от три месеца емисиите, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент „А”, които към 11.02.2010 г. вкл. не отговарят на изискванията на чл. 37, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, с изключение на емисиите, за които:

Пълен текст

   

15 февруари 2010 г.

БФБ оповести списък на емитентите и медиите

БФБ оповести списък на емитентите и медиите, чрез които разкриват информация към обществеността. С оглед актуалност на информацията дружествата трябва да информират БФБ за всяка промяна на специализираната медия или информационна агенция.

Списък на БФБ

   

5 февруари 2010 г.

Заседание КФН

На свое заседание от 05.02.2010 г. Комисията за финансов надзор прие Практика относно прилагането на чл. 149, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13).

Практика КФН

   

5 февруари 2010 г.

Годишна среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

От 05 до 07. февруари 2010 г. във Велинград, Спа Хотел Свети Спас се проведе Годишна среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. На срещата присъстваха 40 колеги – членове на Асоциацията.

Пълен текст

   

Страница 2 от 3