payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2011

20 Януари 2011

На 20.01.2011 г. се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление. На заседанието бяха обсъдени следните въпроси: Гласуване на методологията за изчисляване на индекса за добро корпоративно управление; Гласуване на окончателния вариант на картата за самооценка на дружествата, приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление; Обсъждане и вземане на решение по случая  Холдинг пътища; Създаване на график за работата на Комисията за предстоящата година, който включва планиране на работата по ревизиране на Националния кодекс за корпоративно управление и изготвяне на годишен доклад;  Решения за конкретни действия за популяризиране на индекса за добро корпоративно управление.

Пълен текст

   

18 Януари 2011

НАП: Изчакваме становища от ЕС за регистрацията по ДДС на борсовите играчи

НАП изчаква становища от останалите 26 страни от Европейския съюз по въпроса за регистрация по ДДС на търгуващите на БФБ-София и други регулирани пазари на ценни книжа, стана ясно след пресконференция на НАП, проведена днес.

Пълен текст

   

18 Януари 2011

На 18 януари 2011 г. се проведе среща на Консултативния съвет към Председателя на Комисията за финансов надзор във връзка с обсъждане на новата тарифата за таксите, събирани от КФН. С оглед приключване на съгласувателната процедура с различните организации – заинтересовани лица Стоян Мавродиев – Председател на КФН изрази готовност да бъдат взети под внимание направените предложения и изказаните мнения, които да намерят отражение в окончателния вариант на Тарифата.

   

14 Януари 2011

Трите нови европейски надзорни институции над банковия, капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар започнаха работа от началото на годината

На 1 януари 2011 г. официално започнаха работа трите нови европейски надзорни институции - Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО).

Пълен текст

   

13 Януари 2011

ЕЦБ остави основната си лихва без промяна на исторически ниското равнище от 1%

Европейската централна банка ЕЦБ остави, както се очакваше, основната си лихва без промяна на исторически ниското равнище от 1% за 21-ви пореден месец, съобщи говорител на финансовата институция.
Основната лихва на ЕЦБ, която представлява барометър за стойността на кредитите в еврозоната, най-вероятно ще остане още дълго на това равнище поради отсъствие на значително подобрение на пазара на междубанковите заеми, посочва AFP.

Пълен текст

   

12 януари 2011

Дневник публикува статистика, сочеща, че за две години сделките и оборотите на БФБ се свиват със 70%

За две години на криза сключените на Българската фондова борса (БФБ) сделки и реализираните обороти на регулиран пазар са се свили с по около 70%, показват статистическите данни на борсовия оператор. Според тях през 2010 г. са били сключени малко под 110 хил. сделки с общ оборот от едва 683 млн. лв. спрямо около 390 хил. сделки и 2.13 млрд. лв. оборот за 2008 г. Същото е положението и при договорените сделки, регистрирани на извънрегулиран пазар, като през 2010 г. са отчетени едва 2575 сделки за 237 млн. лв.

Пълен текст

   

11 Януари 2011

Европейската комисия публикува списък на агенциите за кредитен рейтинг в Официален вестник на Европейския съюз и на своята електронна страница

Пълен текст

   

12 януари 2011

Инвестор БГ публикува Топ 50 компании на Форума на Investor.bg за 2011

След направено допитване до по-активните участници във форума на Investor.bg бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. В изчисленията са включени мненията на 40 потребители, които са посочили списък от акции с потенциал за ръст и 12 прогнози за акции, които ще претърпят спад в цената си. Средният брой мнения във форума на участниците в допитването е 2098 на участник. Прогнозите са получили оценка в рамките от 1 до 10 точки, съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.

Пълен текст

   

05 януари 2011

БФБ публикува тримесечeн бюлетин със статистическа информация за българския капиталов пазар за четвъртото тримесечие на 2010г. Бюлетинът може да бъде намерен на: http://www.bse-sofia.bg/?page=QuarterlyBulletin

   

Страница 4 от 4