payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

10 Април 2012

СРЕЩА В КОМИСИЯТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

Във връзка с внесено от АДВИБ и АИКБ становище в КФН по повод предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 10.04.2012 г. се проведе среща в Комисията за обсъждане на становищата на участниците на капиталовия пазар.

В тази връзка експертите от КФН разгледаха бележките на АДВИБ и АИКБ, като  изразиха становище, че предложенията ще бъдат преразгледани и преосмислени, и съответно ще бъде направена нова редакция на ЗИД на ЗППЦК. Новите предложения на КФН ще бъдат отново предоставени за обсъждане с инвестиционната общност.

 

20 март 2012

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД".

На  20 март 2012 г. бе организирана и проведена кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД".

В дискусията, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, участваха заместник–министърът на финансите Боряна Пенчева, представители на КФН, на НОИ, на синдикални и работодателски организации, на инвестиционната общност и др.

Участниците се обединиха около становището, че предвижданите промени ще благоприятстват активното управление на средствата във фонда и ще доведат за повишаване на доходността му.

Повече информация за срещата можете да намерите тук.

 

15 март 2012

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На 15.03.2012 г. се проведе среща на Националната работна група за обсъждане на стандартите за корпоративни действия и общи събрания на акционерите. Както вече ви информирахме Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е представена в работната група чрез Председателя и Зам. Председателя на УС на организацията.
На срещата бяха  обсъдени становищата от различните асоциации по стандарт 1 „Разпределяне на паричен дивидент или лихви” (Market Standard for Cash Distributions).
Следващото заседание на работната група е насрочено за 05.04.2012 г., на което ще бъде обсъден Стандарт 2 „Разпределяне на ценни книжа” -  (Market Standard for Securities  Distributions).

   

22 Февруари 2012

На 22.02.2012 г. на интернет страницата си ESMA информира потребителите и заинтересованите страни, че в допълнение към различните изисквания за информиране в Директива 2010/78 на Европейския съюз (т.н. Омнибус директива), информацията за проспектите ще бъде на разположение само на интернет страницата на съответния национален компетентен орган.  Тя ще бъде достъпна под една от формите, описани в член 14.4 от изменената Директива за проспектите, според който компетентният орган трябва да публикува на интернет страницата си всички одобрени проспекти в срок от 12 месеца или да има линк към публикувания проспект на страницата на регулирания пазар. Това е временно положение, защото настоящият проект на ESMA има за цел в бъдеще да публикува, съхранява, обновява и обменя информацията, събрана от всички национални компетентни органи.

 

20 Февруари 2012

ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ (НККУ)

На 20.02.2012 г. се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ). По време на заседанието беше приет окончателен вариант на промените в Националния кодекс за корпоративно управление с цел подобряване на корпоративното управление на компаниите, повишаване на стандартите за разкриване на информация в небанковия финансов сектор и прозрачността.

   

Страница 6 от 8