payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2012

29 Октомври 2012

На 29.10.2012г. Националната комисия по корпоративно управление избра нов председател на комисията - доц. Стефан Петранов. Доц. Петранов е зам. председател на СД на Златен Лев Капитал АД и ще замести досегашния председател на комисията д-р Маню Моравенов.

 

22 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАН Е НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ГЛОБИТЕ, НАЛАГАНИ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

На 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз бe публикуван Делегиран Регламент № 946/2012 от 12 юли 2012 г. за допълване на Регламент № 1060/2009 по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), включително правила относно правото на защита и временни разпоредби.

Пълен текст

 

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАН Е НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРОСПЕКТИТЕ

На 22 септември 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Делегиран Регламент  № 862/2012 за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори.

Пълен текст

   

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАНИ СА ЧЕТИРИ РЕГЛАМЕНТА, ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

В Официален вестник на ЕС бяха публикувани четири делегирани регламента, допълващи Регламент № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение Първите два нормативни акта бяха публикувани на 18.09.2012 г. в Официален вестник на Европейския Съюз:

∙ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 и ∙ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година.

Пълен текст

 

5 Октомври

КФН ЩЕ СЪОБРАЗЯВА НАДЗОРНАТА СИ ПРАКТИКА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С НАСОКИТЕ НА CESR

С оглед на постигане на висока ефективност и хармонизация на прилагането на разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) Комисията за финансов надзор взе решение, че ще съобразява надзорната си практика с трите Насоки на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) относно общото приложение на Директивата. На свое заседание на 4 октомври 2012 г. КФН одобри трите Насоки на CESR и прие да ги прилага при осъществяване на надзора по разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Насоките на CESR са изготвени, за да подпомогнат хармонизираното прилагане на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби сред отделните страни членки. След проведени публични консултации, CESR публикува три отделни документа под формата на Насоки и информация относно нейното общо прилагане:

Пълен текст

   

Страница 2 от 8