payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2013

20 Февруари 2013

Във връзка с подготовката на информацията към Годишните индивидуални одитирани финансови отчети за 2012 г. ви напомняме, че дружествата, които са приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление при изпращането на информацията към КФН, БФБ и обществеността следва да приложат към Годишните си отчети и попълнена карта за оценка на корпоративното управление. Въз основа на получените карти и съответните критерии Националната комисия по корпоративно управление приема решение за състава на индекса CGIX  - Corporate Governance Index.

Пълен текст

 

7 Февруари 2013

На 18.02.2013 г. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, заедно с още 4 други организации на капиталовия пазар представи на Комисията за финансов надзор становище по Проекта за наредба за изискванията към възнагражденията.

Становище

 

29 Януари 2013

През месец ноември 2012 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува набор от приоритетни въпроси, които ще бъдат използвани от КФН при прегледа на годишните финансови отчети за 2012 годна относно спазването на МСФО.

В АДВИБ се получи писмо от КФН , в което се напомня на публичните компании и техните одитори да вземат предвид основните въпроси, засегнати в Публичното изявление при изготвянето и одитирането на ГФО-2012.

Повече информация за публичното изявление може да видите тук.

Публичното изявление (на англ. език).

Публичното изявление (на бълг. език).

   

25 Януари 2013

На 25.01.2013 г. на електронната страница на КФН е публикуван Проект на Наредба за изискванията към възнагражденията, който е предложен за публично обсъждане и съгласуване.

Очакваме Вашите коментари и бележки по текста на документа до 15.02.2013 г. с оглед изготвяне на становище.

Наредба за изискванията към възнагражденията може да видите тук.

 

1 Януари 2013

От 01.01.2013 г. влезе в сила ЗИД на ЗППЦК. В него са включени редица промени, касаещи дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа. В тази връзка представяме на вашето внимание аналитичен материал за приетите най-важни промени със сравнителна таблица между новите и стари текстове, както и променения ЗППЦК.

Пълен текст

   

Страница 2 от 2