payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2014

12.04.2014

 Препоръка на Европейската комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа „изпълнение или обяснение“), на български език, предоставена от МФ – РГ 26. Публикуваната в Официален вестник на ЕС на 12 април 2014 г.

Препоръка

 

08.04.2014

Становище на АДВИБ и АИКБ във връзка с предложен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Становище:

 

18.02.2014г.

Представяме на Вашето внимание покана за Конференция на тема "Усъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление", която ни беше предоставена от  в Институт за икономически изследвания при БАН.

Конференцията ще се проведе в гр. София  на 14 март 2014 г.

Прилагаме предварителна програма и регистрационна форма.

   

13.02.2014г.

АДВИБ и АИКБ представиха в Комисия за финансов надзор становище относно предложените промени в ЗППЦК

Становище

   

Страница 2 от 2