payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

12.04.2014

 Препоръка на Европейската комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа „изпълнение или обяснение“), на български език, предоставена от МФ – РГ 26. Публикуваната в Официален вестник на ЕС на 12 април 2014 г.

Препоръка

   

08.04.2014

Становище на АДВИБ и АИКБ във връзка с предложен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Становище:

   

18.02.2014г.

Представяме на Вашето внимание покана за Конференция на тема "Усъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление", която ни беше предоставена от  в Институт за икономически изследвания при БАН.

Конференцията ще се проведе в гр. София  на 14 март 2014 г.

Прилагаме предварителна програма и регистрационна форма.

   

13.02.2014г.

АДВИБ и АИКБ представиха в Комисия за финансов надзор становище относно предложените промени в ЗППЦК

Становище

   

18 Октомври 2013 г.

На 18.10.2013 г. и 19.10.2013 г. в гр. Панагюрище се проведе годишното Общо събрание и Годишна среща на членовете на АДВИБ.

І. На заседанието на Общото събрание присъстващите членове приеха следните решения по точките от дневния ред:

По т. 1. ОС прие Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2012 г.

По т. 2 ОС прие Програма за дейността на АДВИБ за 2014 г.

По т. 3 ОС определи  размера на членския внос за 2014 г., а именно 250 лв. годишен членски внос и срока за неговото внасяне до 31.01.2014 г.

По т. 4 ОС прие бюджет на АДВИБ за 2014 г.

ІІ. По време на Годишната среща на членовете на АДВИБ бяха обсъдени следните теми:

1. Разработване, прилагане и отчитане на политиките за възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства

2. Промените в ЗППЦК от началото на 2013 г. и практически аспекти при прилаогането им.

3. Установени надзорни практики от Комисията за финансов надзор и проблеми при прилагането им.

В края на втория ден се проведе и тийм билдинг програма с посещение на възрожденски къщи в гр. Панагюрище и  зала-трезор с копие на Панагюрското съкровище, както и дегустация във винарска изба „РУМЕЛИЯ”

Снимки,Снимки,Снимки

   

17 Юли 2013

На 12.07.2013 г. СД на Централен депозитар АД прие проект на Общи условия, приложими в отношенията между ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти при предоставяне на услугите, включени в предмета на дейност на ЦД.

В тази връзка Централен депозитар АД изпрати за обсъждане със заинтересованите лица проекта на Общи условия .

 

На 29.07.2013 г. АДВИБ и АИКБ представиха съвместно становище по предложения Проект на Общи условия, приложими в отношенията между ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти при предоставяне на услугите, включени в предмета на дейност на ЦД.

Общи условия


Писмо


Договор

Становище

   

18 Юни 2013

Във връзка с изпратено на 20.03.2013 г. писмо от АДВИБ и АИКБ до Комисия за финансов надзор относно разясняване на надзорните политики на институцията, приложено представяме получените на 18.06.2013 г. отговори. За ваше улеснение прилагаме и писмото с въпросите.

Писмо до КФН

Въпроси

   

20 март 2013 г.

Във връзка с проведен на 14.03.2013 г. семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА, в който взеха участие над 120 делегата - директори за връзки с инвеститори, юристи и членове на корпоративното ръководство на публични компании, и експерти от Комисия за финансов надзор, както и по повод възникнали дискусии по конкретни казуси по прилагането на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите завръзки с инвеститорите в България се обърнаха към КФН за официално становище, с оглед изясняване на надзорните политики на институцията.

Приложено представяме писмото до КФН, като се ангажираме да ви уведомим своевременно за получените отговори.

Писмо до КФН

   

14 март 2013

На 14 март 2013 г. в Гран Хотел София се проведе Семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Събитието беше организирано от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Пълен текст

   

20 Февруари 2013

Във връзка с подготовката на информацията към Годишните индивидуални одитирани финансови отчети за 2012 г. ви напомняме, че дружествата, които са приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление при изпращането на информацията към КФН, БФБ и обществеността следва да приложат към Годишните си отчети и попълнена карта за оценка на корпоративното управление. Въз основа на получените карти и съответните критерии Националната комисия по корпоративно управление приема решение за състава на индекса CGIX  - Corporate Governance Index.

Пълен текст

   

Страница 4 от 21