payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

7 Февруари 2013

На 18.02.2013 г. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, заедно с още 4 други организации на капиталовия пазар представи на Комисията за финансов надзор становище по Проекта за наредба за изискванията към възнагражденията.

Становище

   

29 Януари 2013

През месец ноември 2012 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува набор от приоритетни въпроси, които ще бъдат използвани от КФН при прегледа на годишните финансови отчети за 2012 годна относно спазването на МСФО.

В АДВИБ се получи писмо от КФН , в което се напомня на публичните компании и техните одитори да вземат предвид основните въпроси, засегнати в Публичното изявление при изготвянето и одитирането на ГФО-2012.

Повече информация за публичното изявление може да видите тук.

Публичното изявление (на англ. език).

Публичното изявление (на бълг. език).

   

25 Януари 2013

На 25.01.2013 г. на електронната страница на КФН е публикуван Проект на Наредба за изискванията към възнагражденията, който е предложен за публично обсъждане и съгласуване.

Очакваме Вашите коментари и бележки по текста на документа до 15.02.2013 г. с оглед изготвяне на становище.

Наредба за изискванията към възнагражденията може да видите тук.

   

1 Януари 2013

От 01.01.2013 г. влезе в сила ЗИД на ЗППЦК. В него са включени редица промени, касаещи дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа. В тази връзка представяме на вашето внимание аналитичен материал за приетите най-важни промени със сравнителна таблица между новите и стари текстове, както и променения ЗППЦК.

Пълен текст

   

20 Декември 2012

На 20 Декември 2012 г. се проведе Годишно общо събрание на АДВИБ. На събранието беше приет годишния доклад на УС на сдружението, програма и бюджет за 2013 г. Годишния членски внос, определен от общото събрание на АДВИБ за 2013 г. е в размер на 200 лв., платими в срок до 31 Януари 2013 г.

Програмата може да видите тук.

   

21 Декември 2012

Публично изявление на Европейският орган за ценни книжа и пазари във връзка с финансовите отчети за 2012г.

На 12.11.2012г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на официалната си страница Публично изявление, което определя общите приоритети при правоприлагането, които ще бъдат използвани от националните компетентни регулатори във връзка със спазването на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) във финансовите отчети за 2012 г. на дружествата прилагащи тези стандарти.

Пълен текст

   

23 Ноември 2012

ИНДЕКСИ НА БФБ-СОФИЯ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 22.11.2012 г., са взети следните решения:

На основание чл. 16, т. 1 и чл. 26 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ-София, Съветът на директорите на БФБ-София взе решение за промени в Приложение № 1 Меодология за изчисляване на SOFIX, както следва:

Пълен текст

   

9 Ноември 2012

ЗАПОЧВА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА ЗА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

От 01 ноември 2012 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (Регламента).

В Регламента и в актовете по прилагането му се съдържа задължение за разкриване на информация на националния надзорен орган от физически и юридически лица, които имат нетна къса позиция по отношение на емитирания акционерен капитал на дружество, чиито акции са допуснати до търговия.

Пълен текст

   

9 Ноември 2012

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ИЗВЪНБОРСОВИТЕ ДЕРИВАТИ

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции влезе в сила на 16 август 2012 г.

Основните цели на Регламента са: ∙ Повишаване на прозрачността при търговията на извънборсовите пазари на деривати; ∙ Намаляване на кредитния риск от насрещната страна, който се наблюдава при търговията с извънборсови деривати; ∙ Намаляване на оперативния риск, свързан с извънборсовите деривати.

Пълен текст

   

29 Октомври 2012

На 29.10.2012г. Националната комисия по корпоративно управление избра нов председател на комисията - доц. Стефан Петранов. Доц. Петранов е зам. председател на СД на Златен Лев Капитал АД и ще замести досегашния председател на комисията д-р Маню Моравенов.

   

Страница 5 от 21