payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

22 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАН Е НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ГЛОБИТЕ, НАЛАГАНИ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

На 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз бe публикуван Делегиран Регламент № 946/2012 от 12 юли 2012 г. за допълване на Регламент № 1060/2009 по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), включително правила относно правото на защита и временни разпоредби.

Пълен текст

   

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАН Е НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРОСПЕКТИТЕ

На 22 септември 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Делегиран Регламент  № 862/2012 за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори.

Пълен текст

   

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАНИ СА ЧЕТИРИ РЕГЛАМЕНТА, ДОПЪЛВАЩИ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

В Официален вестник на ЕС бяха публикувани четири делегирани регламента, допълващи Регламент № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение Първите два нормативни акта бяха публикувани на 18.09.2012 г. в Официален вестник на Европейския Съюз:

∙ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 и ∙ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година.

Пълен текст

   

5 Октомври

КФН ЩЕ СЪОБРАЗЯВА НАДЗОРНАТА СИ ПРАКТИКА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С НАСОКИТЕ НА CESR

С оглед на постигане на висока ефективност и хармонизация на прилагането на разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) Комисията за финансов надзор взе решение, че ще съобразява надзорната си практика с трите Насоки на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) относно общото приложение на Директивата. На свое заседание на 4 октомври 2012 г. КФН одобри трите Насоки на CESR и прие да ги прилага при осъществяване на надзора по разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). Насоките на CESR са изготвени, за да подпомогнат хармонизираното прилагане на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби сред отделните страни членки. След проведени публични консултации, CESR публикува три отделни документа под формата на Насоки и информация относно нейното общо прилагане:

Пълен текст

   

24 Септември 2012

КОНСУЛТАЦИЯ НА ESMA ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРКЕТ - МЕЙКЪРИ И ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТА ЗА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

Публичната консултация е на тема „Освобождаване на дейността на маркет  -  мейкърите и операциите на първичните дилъри съгласно Регламента за късите продажби” и стартира с публикуването на проект за насоки относно дейностите по поддържане ликвидността на пазара. Целта на обсъждането е да се преценят предложените критерии, които трябва да се прилагат при освобождаването на маркет - мейкъри и първични дилъри от задължения по Регламента за късите продажби, както и условията, които ще се разглеждат при оценката на прилагането им.

Пълен текст

   

20 Септември 2012

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА РИСКОВЕТЕ ПРИ ИНТЕРНЕТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя предупреждение към инвеститорите на дребно, особено към онези, които са се насочили към инвестиции в интернет пространството.

Във връзка със зачестилите жалби и сигнали за нерегламентирани дейности на фирми, предлагащи инвестиции в най-разнообразни, в т.ч. рискови или несъществуващи продукти, ESMA се обръща към инвеститорите на дребно с ценни съвети за това как да се предпазят от измами и подвеждащи реклами. Предупреждението насочва вниманието на потенциалните инвеститори към някои основни правила и елементарни начини да се избегнат многобройните рискове при инвестирането в Интернет.

Пълен текст

   

29 Август 2012

На 29 август 2012 от Народното събрание е внесен за разглеждане законопроект за изменение и допълнение  Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Становищата и предложения за изменение на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроекта не са взети под внимание.

Пълният текст на закона  за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа може да видите тук.

   

27 Август 2012

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Европейската комисия предприе инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователното посредничество (2002/92/ЕС) и в тази връзка публикува на своята официалната страница предложение за Директива отменяща Директива 2002/92/ЕС за застрахователното посредничество. Понастоящем тече дискусия по така направеното предложение.

Документите, свързани с предложението могат да бъдат намерени тук.

   

23 Август 2012

КФН ПРИЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИ НА CESR

КФН прие Указания за прилагане на насоките на CESR (Комитет на европейските регулатори за ценни книжа) за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар”. Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, съдържат дефиниции на понятието European Money Market Funds (европейски фондове на паричния пазар или MMF) и критериите, на които трябва да отговарят фондовете, за да бъдат определени като някой от двата типа MMF -„краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар”. Насоките дефинират тези два типа фондове на паричния пазар с цел подобряване на защитата на инвеститорите, за които ще съществува гаранция, че колективните инвестиционни схеми, в чието наименование се съдържа изразът „краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар” отговарят на строго определени критерии.

Пълен текст

   

19 Юли 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТ T2S И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На 19 Юли 2012 г. бе организирана Национална конференция по въпроси свързани с проект T2S и създаване на Национална Група на потребителите. На мероприятието бяха поканени представители на всички пазарни сегменти, имащи отношение към търговията с ценни книжа. Присъстващите бяха запознати с основните принципи на архитектурата и функционирането на проекта, с финансовите условия, етапите, както и с времевия график на реализация. Лектори бяха вишисти представители на T2S и председател на мрежата от Национални групи на потребителите по проекта, г-н Хавиер Кастило - ръководител на връзки с клиентите и г-н Росен Иванов - докладчик на мрежата от национални групи на потребителите. На Конференцията г-н Васил Големански - изпълнителен директор на ЦД представи идеен проект на Централен депозитар АД, разглеждащ възможните варианти на присъединяване към T2S със съответните предимства и недостатъци.

Пълен текст

   

Страница 6 от 21