На 17-19 май се проведе Годишнат среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която взеха участие близо 40 члена на организацията.

Място на провеждане: гр. София, пл. Македония 1, сграда КНСБ, Конферентен център Глобус, Зала Азия

Дата: 28.02.2019 г.

Начален час: 13.00 часа

Теми: Изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането и приложимостта им спрямо публичните дружества и емитентите, чиито акции се търгуват на регулиран пазар; Изисквания за деклариране на краен собственик, приложимостта им спрямо публичните дружества и емитентите, регулация и предизвикателства

ОТНОСНО: СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ОТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (ЗДСИЦ)

Място на провеждане: гр. София, пл. Македония 1, сграда КНСБ, Конферентен център Глобус, Зала Европа

Дата: 01.03.2019 г.

Теми: Промените в Закона за Счетовоството – Промяна на приложимата счетоводна база; Най-често срещаните непълноти при годишните финансови отчети и одиторските доклади – през погледа на регулаторите КФН, КПНРО и на одиторската професия; Препоръки и добри практики, приложими към съдържанието на докладите за корпоративно управление, като част от годишните отчети;  Дейност на одитния комитет при годишното отчитане; Най-често срещаните непълноти в докладите на одитните комитети. препоръки на регулатора КПНРО.

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите -членки. През 2007 година НККУ прие Национален кодекс за корпоративно управление, като неговата последна актуализация е от месец април 2016 година. В продължение на повече от десетилетие Националният кодекс за корпоративно управление се прилага за спазване на правата на акционерите, качествено разкриване на информация, зачитане на интересите на заинтересованите лица и отговорни корпоративни ръководства. Кодексът допринася за следване от страна на българските публични дружества тези основни права.

Във връзка с публикуваната на 16.01.2019 г. на електронната страница на Министерство на финансите за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физическите лица“, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦД АД) в т.нар. Регистър А. АДВИБ  изразяваме своята позиция срещу нейното приемане.

АДВИБ отправи официално запитване до КФН и ДАНС относно спазване на изискванията  на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му от страна на публичните дружества и емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на „Българска фондова борса“ Ад.

АДВИБ отправи официално запитване до КФН, КПНРО и ИДЕС относно обнародваните в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г. съществени изменения в разпоредбата на чл. 34 от Закона за счетоводството  (ЗСч.). Тази разпоредба третира приложимата счетоводна база за всички предприятият, включително и по отношение на предприятията, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова борса“ АД. В настоящата си редакция на разпоредбата на чл. 34, законодателят въвеждат фундаментални промени, които преобръщат досегашното изискване предприятията от обществен интерес да изготвят отчетите си на база на Международните счетоводни стандарти.  Преди измененията на ЗСч., МСФО бе задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на ГФО единствено за предприятията от обществен интерес по силата на § 1, т. 22 от ДР на ЗСч., като базата за изготвяне на ГФО на микро, малките, средните и големите предприятия беше НСС.

Подкатегории